Tràmits: CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI Tràmits del Govern de les Illes Balears 2020-11-30T21:07:58Z Govern de les Illes Balears 2020-11-30T21:07:58Z ca Comunicació prèvia de la instal·lació d'un sistema autònom de depuració d'aigües residuals 2020-11-09T12:57:54Z 2020-11-09T12:57:54Z Complir amb la disposició transitòria quarta de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears 2020-11-09T12:57:54Z Declaració responsable de la instal·lació d'un sistema autònom de depuració 2020-11-09T12:56:49Z 2020-11-09T12:56:49Z Complir amb l'article 80.3 del Reial Decret 51/2019, de 8 de febrer mitjançant el qual s'aprova el Pla Hidrològic de les Illes Balears. 2020-11-09T12:56:49Z Autorització per obres i construccions a zona de domini públic hidràulic, zona de servitud, zona de policia, zona inundable o potencialment inundable 2020-11-09T12:54:35Z 2020-11-09T12:54:35Z Obtenir l'autorització per a obres i/o construccions a zona de domini púbic hidràulic, zona de servitud, zona de policia, zona inundable o potencialment inundable. 2020-11-09T12:54:35Z Autorització per a realitzar activitats espeleològiques a les ZEC (Zones d'Especial Conservació) incloses en el Pla de Gestió de Coves- Xarxa Natura 2000 2020-09-25T10:16:17Z 2020-09-25T10:16:17Z Controlar i regular l'accés a les coves per realitzar activitats d'espeleologia dins les 30 cavitats declarades ZEC al Pla de gestió de Coves. 2020-09-25T10:16:17Z Autorització de propietaris de finques a la Conselleria de Medi Ambient i Territori per tasques de gestió de la vegetació i fauna a zones afectades per temporals o incendis 2020-09-10T08:24:45Z 2020-09-10T08:24:45Z Facilitar les tasques de restauració en finques privades 2020-09-10T08:24:45Z Modificació de dades a Llistat de productors de residus 2020-08-25T09:46:35Z 2020-08-25T09:46:35Z Sol·licitar la modificació de dades de les entitats ja incloses al registre de productors/productores de residus (per canvis a dades que no requereixin una nova inscripció) 2020-08-25T09:46:35Z Resolució d'afecció corresponent per dur a terme activitats de filmació, sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000 fora Espais naturals protegits 2020-08-20T14:30:12Z 2020-08-20T14:30:12Z La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat ha de valorar l'afecció que aquestes activitats poden provocar al medi segons l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears (LECO). A més, s'ha publicat una Circular per guiar als promotors d'aquestes activitats, que serveixi per projectar-les de manera que s'evitin o es redueixin les repercussions ocasionades sobre els hàbitats i les espècies d'interès comunitari i facilitin que siguin compatibles amb la conservació dels llocs de la Xarxa Natura 2000. 2020-08-20T14:30:12Z Subvencions per a activitats d'educació ambiental a favor d'entitats sense ànim de lucre 2020 2020-07-07T09:59:26Z 2020-07-07T09:59:26Z L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions per finançar les activitats i projectes d'educació ambiental que s'indiquen a continuació executats dins el termini comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020: - Projectes de sensibilització i informació sobre problemes ambientals. - Conscienciació destinada a estimular hàbits i conductes individuals i col·lectives més respectuoses amb el medi ambient. - Divulgació, mitjançant l'elaboració i la distribució de material, sobre els valors i els problemes del medi ambient. - Formació dirigida als sectors de la societat afectats o implicats en la resolució de problemes ambientals. Els eixos temàtics prioritaris per a aquesta convocatòria són: l'aigua, els residus, el consum responsable i la biodiversitat. 2020-07-07T09:59:26Z Procediment sancionador en matèria de domini públic hidràulic 2020-03-20T16:08:16Z 2020-03-20T16:08:16Z Tramitació d'expedients sancionadors de la Direcció General de Recursos Hídrics 2020-03-20T16:08:16Z Procediment per a l'autorització de recol·lecció flora 2020-03-13T11:35:33Z 2020-03-13T11:35:33Z Tramitació de procediments administratius per a la autorització de recol·lecció de flora 2020-03-13T11:35:33Z Procediment d'autorització per al control de cabres per danys a la vegetacio o als cultius 2020-03-03T08:59:26Z 2020-03-03T08:59:26Z Tramitació d'autoritzacions administratives per al control de cabres per danys a la vegetació o als cultius 2020-03-03T08:59:26Z Procediment per a la autorització per la manipulació, recol·lecció o captura d'espècies protegides 2020-03-03T08:54:59Z 2020-03-03T08:54:59Z Tramitació de procediments administratius per a la autorització per a la manipulació, recol·lecció o captura d'espècies protegides (fotografia o filmació,manipulació i, sacrifici o recol·lecció) 2020-03-03T08:54:59Z Procediment per a la autorització de la retirada de Posidònia oceànica 2020-03-03T08:52:19Z 2020-03-03T08:52:19Z Tramitació de procediments administratius per a l'autorització de la retirada de Posidònia oceànica 2020-03-03T08:52:19Z Procediment per a l'autorització per realizar activitats que afectin a espècies silvestres 2020-03-03T08:49:26Z 2020-03-03T08:49:26Z Tramitació de procediments administratius per autoritzar activitats que afectin a espècies silvestres (fotografia o filmació, manipulació, sacrifici, recol·lecció, falconeria i altres) 2020-03-03T08:49:26Z Comunicació de la recol·lecció de Posidònia morta per a usos tradicionals i amb mètodes manuals 2020-03-03T08:44:17Z 2020-03-03T08:44:17Z Comunicar a l'administració la quantitat de posidonia retirada i el lloc on s'ha portat a terme. 2020-03-03T08:44:17Z Declaració responsable anual en aplicació del Reglament per la legalitat de la comercialització de fusta i productes de fusta (EUTR) 2020-02-28T12:11:34Z 2020-02-28T12:11:34Z Declaració Responsable per a persones físiques o jurídiques que actuen com agents als efectes del Reglament (UE) 995/2010 i en compliment de l'article 7 del Reial Decret 1088/2015, de 4 de desembre, per assegurar la legalitat de la comercialització de la fusta i productes de la fusta. 2020-02-28T12:11:34Z Sol·licitud de concessió d'etiqueta ecològica europea 2020-02-05T11:46:43Z 2020-02-05T11:46:43Z Sol·licitar la concessió d'una etiqueta ecològica europea de producte o de servei, i manteniment de la concessió. 2020-02-05T11:46:43Z Procediment sancionador ordinari per infraccions de la normativa de residus 2019-12-17T10:48:58Z 2019-12-17T10:48:58Z L'objecte del procediment consisteix en la tramitació d'expedients sancionadors, per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus o molt greus, que es troben tipificades als apartats 2, 3 i 4 de l'article 46 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Els tràmits del procediment són els següents: - Acord d'inici del director general de Residus i Educació Ambiental. Anomena una persona instructora. Es notifica l'inici a les persones interessades. - 15 dies hàbils per formular al·legacions, presentar documents i proposar proves. - Proposta de resolució de l'instructor o instructora. - 15 dies hàbils per formular al·legacions, presentar documents i proposar proves. - Resolució del director General de Residus i Educació Ambiental (infraccions lleus o greus) o el conseller de Medi Ambient i Territori (infraccions molt greus) 2019-12-17T10:48:58Z Autorització per al lliurament de PLANTA forestal autòctona 2019-12-12T08:38:52Z 2019-12-12T08:38:52Z Recollida de planta del viver del Centre Forestal (CEFOR) ubicat a la finca pública de Menut (Escorca) per a repoblacions o actuacions de sensibilització. 2019-12-12T08:38:52Z Inscripció / Renovació en el Registre Balear d'EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) 2019-12-11T10:46:28Z 2019-12-11T10:46:28Z Inscripció en el Registre Balear de Centres Turístics o no Turístics Adherits al Sistema de Gestió i Auditories Mediambientals, o manteniment de la inscripció. 2019-12-11T10:46:28Z Sol·licitud d'indemnització per obres i instal·lacions de depuració d'aigües residuals d'escassa quantia 2019-11-06T11:20:01Z 2019-11-06T11:20:01Z Indemnitzar a ajuntaments i altres entitats públiques que prestin els serveis de depuració d'aigües residuals, per obres o instal·lacions que, efectivament, redueixin la càrrega contaminant en nivells tècnicament acceptables, d'acord amb la disposició addicional segona del Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües, quan aquestes obres o instal·lacions no superin l'import de 90.149,65 euros. 2019-11-06T11:20:01Z Avaluació de repercussions ambientals de plans, programes i projectes en Xarxa Natura 2000 i fora d'espai natural protegit, inclosos en la normativa d'impacte ambiental 2019-10-31T09:50:45Z 2019-10-31T09:50:45Z Segons el segon paràgraf de l'article 39.1 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental: Els plans, els programes i els projectes que puguin afectar espais de la Xarxa Natura 2000, però que estan sotmesos a l'avaluació ambiental no només per aquesta possible afecció, s'han de sotmetre DIRECTAMENT al procediment d'AVALUACIÓ AMBIENTAL que correspongui, dins els procediments que preveuen la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears, en els quals S'HAN D'AVALUAR adequadament les REPERCUSSIONS al lloc de la XARXA NATURA 2000. 2019-10-31T09:50:45Z Elaboració dels plans rectors d'ús i gestió (PRUG) 2019-10-31T08:49:43Z 2019-10-31T08:49:43Z Elaboració i aprovació de plans rectors d'ús i gestió (PRUG) 2019-10-31T08:49:43Z Declaració i ampliació d'espais de rellevància ambiental 2019-10-31T07:50:43Z 2019-10-31T07:50:43Z Declaració i/o ampliació d'espais naturals protegits i espais protegits Xarxa Natura 2000 2019-10-31T07:50:43Z Elaboració dels plans de gestió dels espais Xarxa Natura 2000 2019-10-30T14:07:52Z 2019-10-30T14:07:52Z Aprovació dels instruments de gestió dels espais Xarxa Natura 2000. 2019-10-30T14:07:52Z Declaració de Zones Especials de Conservació (ZEC) 2019-10-30T13:54:49Z 2019-10-30T13:54:49Z Declaració de zones especials de conservació. Els llocs d'interès comunitari han de designar-se com a zones especials de conservació un cop s'ha aprovat el corresponent pla de gestió Natura 2000. 2019-10-30T13:54:49Z Elaboració de Plans d'Ordenació del Recursos Naturals (PORN) 2019-10-30T13:45:25Z 2019-10-30T13:45:25Z Aprovació de Plans d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) dels espais naturals protegits. 2019-10-30T13:45:25Z Declaració responsable per a la realització d'obres en zona de servitud de protecció, o de protecció i trànsit, en sòl rústic 2019-10-24T08:25:26Z 2019-10-24T08:25:26Z La Llei 2/2013, de 29 de maig, de modificació de la Llei 22/1988, de costes (BOE núm. 129, de 30 de maig) donà una nova redacció a la seva disposició transitòria 4a, de manera que quedà substituïda l'exigència d'autorització prèvia per part de la Comunitat Autònoma per una declaració responsable que s'ha de presentar a la Conselleria de Medi Ambient i Territori (dirigida a la Direcció General de Territori i Paisatge) i, un cop registrada, a l'ajuntament corresponent, per tal que pugui atorgar la llicència urbanística, o bé s'haurà d'adjuntar la declaració responsable a la comunicació prèvia, segons pertoqui d'acord amb la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears. El règim de declaració responsable es desenvolupa al Reglament general de costes, aprovat pel Reial Decret 876/2014, de 10 d'octubre, a les seves disposicions transitòries 14a i 15a. Casos en què resulta d'aplicació el règim de declaració responsable Quan es vulguin realitzar obres en construccions o instal·lacions existents, aixecades amb llicència municipal i, quan fos exigible, autorització de l'Administració de l'Estat atorgades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 22/1988, de costes, o que hagin estat legalitzades, que resultin contràries a la Llei de costes (bàsicament les destinades a residència o habitació). Tipus d'obres permeses Es permeten obres de reparació, millora, consolidació o modernització, sempre que no impliquin augment de volum, alçada ni superfície de les de construccions existents. Les obres, quan els sigui d'aplicació, hauran de complir els requisits establerts sobre eficiència energètica i estalvi d'aigua. Efectes de la presentació de la declaració responsable A la declaració responsable li resulta d'aplicació allò establert a l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com a l'article 45 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la CAIB. Per tant, es podran dur a terme facultats de comprovació, inspecció i control per part de la Direcció General de Territori i Paisatge per tal de constatar el compliment dels requisits exigits. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació incorporada a la declaració responsable, o la no presentació de la declaració davant la Conselleria de Medi Ambient i Territori, determina la impossibilitat de sol·licitar llicència urbanística municipal o presentar comunicació prèvia, sense perjudici de les responsabilitats penals o administratives escaients. La declaració responsable tendrà validesa per a l'execució de les obres indicades durant el termini d'un any.Mobilitat (dirigida a la Direcció General d'Ordenació del Territori) i, un cop registrada, a l'ajuntament corresponent, per tal que pugui atorgar la llicència urbanística, o bé s'haurà d'adjuntar la declaració responsable a la comunicació prèvia, segons pertoqui d'acord amb la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl. El règim de declaració responsable es desenvolupa al Reglament general de costes, aprovat pel Reial Decret 876/2014, de 10 d'octubre, a les seves disposicions transitòries 14a i 15a. Casos en què resulta d'aplicació el règim de declaració responsable Quan es vulguin realitzar obres en construccions o instal·lacions existents amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 22/1988, de costes, amb llicència municipal i, quan fos exigible, autorització de l'Administració de l'Estat, o que hagin estat legalitzades, que resultin contràries a la Llei de costes (bàsicament les destinades a residència o habitació). Tipus d'obres permeses Es permeten obres de reparació, millora, consolidació o modernització, sempre que no impliquin augment de volum, alçada ni superfície de les de construccions existents. Les obres, quan els sigui d'aplicació, hauran de complir els requisits establerts sobre eficiència energètica i estalvi d'aigua. Efectes de la presentació de la declaració responsable A la declaració responsable li resulta d'aplicació allò establert a l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a l'article 45 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la CAIB. Per tant, es podran dur a terme facultats de comprovació, inspecció i control per part de la Direcció General d'Ordenació del Territori per tal de constatar el compliment dels requisits exigits. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació incorporada a la declaració responsable, o la no presentació de la declaració, determina la impossibilitat de sol·licitar llicència urbanística municipal o presentar comunicació prèvia, sense perjudici de les responsabilitats penals o administratives escaients. La declaració responsable tendrà validesa per a l'execució de les obres indicades durant el termini d'un any. 2019-10-24T08:25:26Z Autorització per a la realització d'obres, instal·lacions i activitats en zona de servitud de protecció, o de protecció i de trànsit 2019-10-22T06:48:54Z 2019-10-22T06:48:54Z La realització d'obres, instal·lacions i activitats en la zona de servitud de protecció o en la zona de servitud de protecció i de servitud de trànsit del domini públic maritimoterrestre establertes per la Llei 22/1988, de costes, modificada per la Llei 2/2013, de 29 de maig, en sòl classificat com sòl rústic, necessita l'autorització prèvia de la CAIB, excepció feta dels casos en què és suficient la presentació de declaració responsable. La competència per a l'atorgament de l'autorització correspon a la Direcció General d'Ordenació del Territori, d'acord amb el que disposa el Decret 96/1991, de 31 d'octubre, sobre competències de la CAIB dins la zona de servitud de protecció de la Llei de costes (modificat pel Decret 73/1994, de 26 de maig), i el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 2019-10-22T06:48:54Z Comunicació prèvia recollida i transport de residus amb caràcter professional 2019-10-04T11:00:15Z 2019-10-04T11:00:15Z Hauran de presentar comunicació prèvia al inici de la seva activitat les entitats o empreses que transporten i/o recullen residus sense una instal•lació associada. 2019-10-04T11:00:15Z Modificació de dades a Inscripcions de transportistes de residus 2019-10-03T10:58:18Z 2019-10-03T10:58:18Z Sol·licitar la modificació de dades d'entitats ja inscrites en el registre de transportistes. Per a altes noves hi ha un tràmit 100% telemàtic. Aquest procediment no s'ha d'utilitzar per a altes noves. 2019-10-03T10:58:18Z Comunicació prèvia de productor residus 2019-10-01T11:28:23Z 2019-10-01T11:28:23Z Hauran de presentar comunicació prèvia al inici de les activitats les entitats o empreses que produeixen residus. S’ha de presentar una comunicació per cada un dels centres productors. 2019-10-01T11:28:23Z Autorització Gestor Residus - Instal·lació 2019-09-26T11:44:53Z 2019-09-26T11:44:53Z Instal·lació on es desenvolupin operacions de tractament de residus, inclòs l'emmagatzematge a l'àmbit de la recollida en espera de tractament, així com l´ampliació, modificació substancial o trasllat de dita instal.lació. 2019-09-26T11:44:53Z Resolució d'afecció corresponent per a proves i competicions esportives i activitats esportives en espais de rellevància ambiental i finques públiques fora d'Espais Naturals Protegits 2019-09-18T12:42:39Z 2019-09-18T12:42:39Z La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat ha de valorar l'afecció que aquestes activitats poden provocar al medi segons l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears (LECO). A més, s'ha publicat una Circular per guiar als promotors d'aquestes activitats, que serveixi per projectar-les de manera que s'evitin o es reduexin les repercussions ocasionades sobre els hàbitats i les espècies d'interès comunitari i facilitin que siguin compatibles amb la conservació dels llocs de la Xarxa Natura 2000. 2019-09-18T12:42:39Z Avaluació de repercussions ambientals de plans, programes i projectes en Xarxa Natura 2000 i fora d'espai natural protegit, no inclosos en la normativa d'impacte ambiental 2019-09-18T12:41:53Z 2019-09-18T12:41:53Z Segons el tercer paràgraf de l'article 39.1 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la consevació dels espais de rellevància ambiental: Els plans, els programes i els projectes que puguin afectar espais de la Xarxa Natura 2000, i que podrien haver-se de sotmetre a l'avaluació ambiental només per aquesta possible afecció, seguiran el procediment previst en els apartats següents d'aquest article a fi de determinar, mitjançant el certificat oportú, si el pla, el programa o el projecte té relació directa amb la gestió del lloc de la Xarxa Natura 2000 o és necessari per a aquesta gestió, i també si afecta o no de manera apreciable el lloc esmentat. L'òrgan substantiu trametrà a la direcció general competent en matèria de la Xarxa Natura 2000 la sol·licitud i la documentació esmentada. La direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat, amb informe tècnic previ, ha de dictar una resolució que certifiqui si el pla, el programa o el projecte: a) Té relació directa amb la gestió del lloc de la Xarxa Natura 2000 o és necessari per gestionar-lo. b) Pot afectar el lloc de manera apreciable, ja sigui individualment o en combinació amb altres plans, programes o projectes. En el cas de projectes o activitats subjectes a la declaració responsable o la comunicació prèvia, les funcions atribuïdes a l'òrgan substantiu corresponen a l'òrgan competent de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. 2019-09-18T12:41:53Z Autorització Gestor Residus - Operador 2019-09-13T08:16:48Z 2019-09-13T08:16:48Z Persones físiques o jurídiques que realitzen una o diverses operacions de tractament de residus i que tenguin la seu social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 2019-09-13T08:16:48Z Informe del Servei d'Espais Naturals previ per a autoritzacions, llicències o concessió d'usos i activitats en espais naturals protegits 2019-08-23T13:09:34Z 2019-08-23T13:09:34Z Per a poder concedir una autorització, llicència o concessió d'usos i activitats dins l'àmbit dels espais naturals protegits, els òrgans competents per raó de la matèria, abans de resoldre, han de sol·licitar, amb caràcter preceptiu, informe vinculant a l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits (article 21.2 de la LECO). Normalment aquest informe el demanen administracions públiques que informen projectes. 2019-08-23T13:09:34Z Modificació de la COBERTA vegetal no arbrada 2019-07-31T11:34:25Z 2019-07-31T11:34:25Z Es sol·licita en casos d'eliminació més o menys intensa de matolls i herbàcies en terreny forestal. 2019-07-31T11:34:25Z Tràmit de notificacions d'actes administratius del Servei de Planificació al Medi Natural 2019-07-12T08:16:16Z 2019-07-12T08:16:16Z Realitzar la notificació dels procediments administratius mitjançant la plataforma electrònica 2019-07-12T08:16:16Z Sol·licitud d'indemnització per obres i instal·lacions de depuració d'aigües residuals 2019-06-07T07:59:18Z 2019-06-07T07:59:18Z Indemnitzar a ajuntaments i altres entitats públiques que prestin els serveis de depuració d'aigües residuals, per obres o instal·lacions que, efectivament, redueixin la càrrega contaminant en nivells tècnicament acceptables, d'acord amb la disposició addicional segona del Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües. 2019-06-07T07:59:18Z Sol·licitud d'indemnització pels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d'aigües residuals. 2019-06-06T14:35:19Z 2019-06-06T14:35:19Z Indemnitzar a ajuntaments i altres entitats públiques que prestin els serveis de depuració d'aigües residuals, pels costs de conservació, manteniment i explotació que suportin. 2019-06-06T14:35:19Z Autorització per realitzar proves esportives de competició i activitats esportives en espais naturals protegits 2019-05-06T10:38:50Z 2019-05-06T10:38:50Z És un document administratiu, concretament una Resolució del director general d'Espais Naturals i Biodiversitat, nominal i intransferible, obligatori per a poder realitzar proves esportives de competició i activitats esportives en els espais naturals protegits de les Illes Balears, que té com a objectiu controlar i regular les activitats esportives per evitar impactes negatius als valors naturals dels espais naturals protegits. Per poder obtenir l'autorització s'ha de presentar la següent documentació: - Sol·licitud per realitzar proves esportives de competició i activitats esportives en espais naturals protegits (veure model més avall, al tràmit de la sol·licitud). - Declaració de compliment de bones pràctiques per a la realització d'activitats als espais naturals protegits (veure model més avall, al tràmit de la sol·licitud). - Memòria de l'activitat: calendari, localitzacions, nombre de participants. - Declaració de que els participants es comprometen a complir amb els requeriments legals per a la realització de l'activitat. - Si escau: fotocòpia de la llicència de la federació i dels Estatuts. - Resguard del pagament bancari de la taxa per a la realització d'activitats als espais naturals protegits. La consulta i el pagament de la taxa es pot fer telemàticament a través del portal de l'Agència Tributària de les Illes Balears a l'enllaç: https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx La sol·licitud i els documents adjunts es poden presentar telemàticament a través del correu electrònic: autoritzacions@dgmambie.caib.es, o bé es poden presentar presencialment als registres de les dependències de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca o a qualsevol de les oficines de registre. 2019-05-06T10:38:50Z Recuperacions de CULTIU 2019-03-27T10:57:38Z 2019-03-27T10:57:38Z Es sol·licita en els casos de terrenys agrícoles abandonats en temps més o menys recent i que han estat envaïts per espècies forestals, per a recuperar-los a terreny de cultiu. 2019-03-27T10:57:38Z Aprovació / legalització de projecte de labors subterrànies (sondeig). 2019-02-21T17:56:07Z 2019-02-21T17:56:07Z Sol·licitar la preceptiva autorització pertinent per realitzar un sondeig. 2019-02-21T17:56:07Z Autorització per realitzar activitats en espais naturals protegits 2019-01-22T12:37:23Z 2019-01-22T12:37:23Z Controlar i fer un seguiment de l'ús public per evitar impactes negatius sobre els valors naturals de l'espai protegit. 2019-01-22T12:37:23Z Autorització per realitzar reportatges fotogràfics o cinematogràfics en espais naturals protegits de les Illes Balears 2019-01-22T12:11:25Z 2019-01-22T12:11:25Z Garantir que l'activitat no perjudicarà els valors naturals pels quals es va declarar l'espai protegit 2019-01-22T12:11:25Z Autorització per practicar la pesca submarina als espais naturals protegits de les Illes Balears 2019-01-22T10:36:24Z 2019-01-22T10:36:24Z Permetre un aprofitament ordenat del recurs pesquer a les zones marines que formen part d'un espai natural protegit 2019-01-22T10:36:24Z Procediments sancionadors per infracció de la normativa de costes. 2019-01-15T09:22:24Z 2019-01-15T09:22:24Z Exercici de la potestat sancionadora per infraccions de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes relatives a obres, instal·lacions o activitats en la zona de servitud de protecció de costes en sòl rústic o relatives a abocaments de terra a mar. 2019-01-15T09:22:24Z Registre de gestors de BIOMASSA 2019-01-10T12:17:59Z 2019-01-10T12:17:59Z Sol·licitud per a inscriure’s al registre oficial de Gestors de Biomassa de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca 2019-01-10T12:17:59Z Procediment administratiu en matèria de sanitat forestal 2018-12-03T08:57:19Z 2018-12-03T08:57:19Z Tramitació de procediments administratius en matèria de sanitat forestal 2018-12-03T08:57:19Z