Tràmits: CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390298&lang=ca&tipo=rss_0.92 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 30 Nov 2020 20:28:53 GMT Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria de subvencions SOIB Dona 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4334847&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar el cost salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, així com els costs derivats d'accions complementàries, que es derivin de la contractació de dones víctimes de violència masclista que siguin contractades per les entitats que es relacionen a l'apartat tercer d'aquest Annex I, en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Convocatòria extraordinària de subvencions SOIB Reactiva 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4349962&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar projectes que incloguin la contractació de persones aturades que no puguin inserir-se en el mercat laboral a causa de la crisi econòmica com a conseqüència de la COVID-19, per tal que puguin mantenir les seves competències professionals i millorar l'ocupabilitat. Ajuts per reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, dels autònoms afectats directament per la COVID-19. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4213825&lang=ca&coduo=2390298 La finalitat dels ajuts és ajudar als autònoms que hagin de reiniciar o continuar la seva activitat una vegada endegat el procés de desescalada del confinament provocat pel COVID-19, i mantenir l'activitat per compte propi i consolidar el seu projecte d'autoocupació. Són actuacions subvencionables: a) El cessament forçós de l'activitat o reducció de la facturació de com a mínim el 75%, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisis ocasionada pel COVID-19. Entenem per reducció de la facturació de com a mínim un 75%, la reducció de la seva facturació en el mes natural anterior al que se sol·licita la prestació almenys en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma. b) La concessió favorable d'un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació per força major o per causes econòmiques i productives als treballadors contractats. c) Autònoms de temporada no inclosos en cap dels dos apartats anteriors que s'han vist afectats directa o indirectament pel Reial Decret 463/2020, modificat pel Reial Decret 465/2020. Ajuts públics per a projectes i programes d'investigació i actuació en salut laboral corresponent a l'exercici pressupostari de l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4367316&lang=ca&coduo=2390298 La realització de programes, projectes i actuacions en matèria de salut laboral següents: a) Projectes relatius a l'elaboració i difusió de manuals, guies i material de formació i informació per a la prevenció de la COVID-19 en l'entorn laboral. b) Projectes d'anàlisi de l'impacte de la COVID-19 en els entorns laborals de les Illes Balears. c) Accions d'informació, assessorament i comunicació per fomentar entorns de treball segurs i saludables. Especials mencions a la prevenció de la COVID-19. d) Projectes d'actualització i introducció dels mitjans de comunicació per apropar la informació, consulta i assessorament en matèria de prevenció a la població treballadora de les Illes Balears. e) Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la investigació d'accidents de treball i a la implantació de mesures destinades a prevenir-los. f) Campanyes i projectes relatius a la implantació de sistemes de gestió i integració de l'activitat preventiva en les petites i mitjanes empreses enfront de la COVID-19; anàlisi de les necessitats en matèria de prevenció dels sectors específics en el referit àmbit i promoció de la prevenció de riscs laborals en l'àmbit territorial de les Pitiüses. g) Campanyes i projectes relatius al suport, assessorament, informació, formació i divulgació de la prevenció de riscos laborals i nous riscos COVID-19 en les petites i mitjanes empreses de Menorca. h) Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la igualtat efectiva entre dones i homes en matèria de prevenció de riscs laborals. i) Projectes relatius a la realització d'actuacions destinades a aconseguir la cultura preventiva als entorns laborals. Ajuts excepcionals destinades a mantenir els llocs de treball del sector de transport discrecional turístic per carretera de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4443638&lang=ca&coduo=2390298 Concessió de les ajudes excepcionals destinades a les empreses del sector de transport discrecional i turístic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a fi de finançar a les empreses del sector per mitjà de la subvenció del 50% del cost de la Seguretat Social, bonificacions i exempcions excloses, que hagin estat abonades per l'empresa en relació als treballadors afectats per ERTO a les illes, que manquin de garantia d'ocupació, entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020. Convocatòria de subvencions SOIB Ocupació i Formació per a 2020 (projectes mixts d'ocupació i formació) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4421592&lang=ca&coduo=2390298 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l'any 2020 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació, amb dues línies d'ajuts: ─ Línia 1: per a joves desocupats majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. ─ Línia 2: per a desocupats de 30 anys o més. 2. Els programes mixts d'ocupació i formació són programes de formació dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica al llarg del programa i en el marc del contracte de formació i aprenentatge. 3. L'objecte dels programes que es desenvolupen en el marc d'aquesta convocatòria és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d'interès general o social. Convocatòria de subvencions SOIB Itineraris integrals d'inserció 2021/2022 cofinançada pel FSE http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4383719&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació d'un 45 % dels usuaris totals que es preveu atendre. Les entitats tenen l'opció, dins el marc d'aquesta convocatòria, de sol·licitar subvenció, en el cas de que així ho considerin, per l'execució de les accions següents: Actuacions de formació: · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'especialitats formatives conduents a certificats de professionalitat de nivell 1 i 2 · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat Convocatòria de subvencions SOIB JOVE Itineraris integrals d'inserció 2021/2022 cofinançada pel FSE en el marc del Programa Operatiu de garantia juvenil http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4399198&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció pel col·lectiu vulnerable de joves en risc d'exclusió social mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació. Les entitats tenen l'opció, dins el marc d'aquesta convocatòria, de sol·licitar subvenció, en el cas de que així ho considerin, per l'execució de les accions següents: Actuacions de formació: · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'especialitats formatives conduents a certificats de professionalitat de nivell 1 i 2 · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat Convocatòria beques ESPA i FP per majors de 30 anys http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4371224&lang=ca&coduo=2390298 Aquesta Resolució té per objecte establir la convocatòria de beques adreçada a les persones desocupades majors de 30 anys que hagin estat inscrites com a demandants d'ocupació desocupades al Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació com a mínim 4 mesos en els darrers 6 immediatament anteriors al d'inici de les activitats lectives, i que cursin: · Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per al període 2020-2021 (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny). · Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2020-2021 per incentivar el retorn al sistema educatiu. CONVOCATORIA SOIB Jove Beques d'Èxit ESPA I FP 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4337572&lang=ca&coduo=2390298 Establir la convocatòria de Beques d'Èxit adreçada a les persones joves desocupades inscrites al Sistema Nacional de Garantia Juvenil i com a demandant d'ocupació desocupades al Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives i que cursin: · Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA ) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per al període 2020-2021 (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny). · Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior (FP en endavant) sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2020-2021 per incentivar el retorn al sistema educatiu. Informe previ Article 7 Llei 2/2020: Incentius per a la millora dels establiments turístics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4357162&lang=ca&coduo=2390298 Informe previ preceptiu per poder obtenir la llicència municipal d'obres o presentar la declaració responsable Canvi/obtenció de categoria i autoavaluació d'hotels, hotels-apartaments, apartaments, turisme rural i turisme d'interior http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851675&lang=ca&coduo=2390298 Les normes que regulen la classificació dels establiments d'allotjament, estan recollits als articles 90 i següents del Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directius de coordinació en matèria turística; de regulació de òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desenvolupament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les Illes Balears. Establiments subjectes a classificació obligatòria. Els Hotels, els Hotels de ciutat, els Hotels- Apartaments i els Apartaments Turístics, han d'estar classificats en alguna de les categories previstes en l'article 92 del Decret 20/2015, de 17 d'abril. Així mateix, pel canvi de categoria de qualsevol d'aquests establiments s'haurà de presentar el qüestionari d'autoavaluació d'acord amb els models recollits en els annexes 2 i 3 d'aquest Decret i publicats en aquesta web. La classificació es configura com element essencial de la informació al consumidor i usuari, en relació amb les condicions i serveis que ofereix l'establiment. Per tant, es deu publicar i posar a disposició de l'usuari, a través de la web o documentalment. La categoria declarada davant l'administració es manté sempre que es mantinguin les condicions que varen ser necessàries per assolir-la. La modificació d'aquestes condicions o dels serveis, obliga a realitzar una nova autoavaluació, i en el seu cas, a modificar la categoria. Per a l'aplicació d'aquest sistema de qualificació s'hauran de tenir en compte les normes següents: Els requisits mínims d'obligat compliment, segons la categoria concreta, estan assenyalats amb la lletra M. Les condicions o serveis de lliure elecció s'indiquen amb la denominació de criteris. Cada criteri té assignada una puntuació determinada i única, a excepció d'alguns supòsits, en els que els criteris son alternatius (estan assenyalats amb lletres alfabèticament correlatives) i en conseqüència, la puntuació no es pot acumular. La puntuació final serà la suma de la puntuació de tots els criteris aconseguits per l'establiment i pels serveis oferts i determinarà la categoria del mateix. Els criteris establerts com a mínims que siguin de pagament pels clients, al marge del preu de l'estada, comptaran com complerts però no donaran punts. La resta de criteris que no siguin mínims puntuaran, independentment del fet que siguin o no gratuïts. L'administració turística competent revisarà d'ofici o a instància de l'interessat la classificació dels establiments, a efectes de determinar si compleixen els requisits necessaris per a la categoria que tenen assignada. Les administracions turístiques velaran perquè els establiments d'allotjament compleixin els requisits, condicions i serveis d'acord amb la seva categoria. Al efecte d'accedir a una categoria, s'haurà d'obtenir la puntuació mínima següent: HOTEL 1 estrella: 120 punts 2 estrelles: 200 punts 3 estrelles: 300 punts 3 estrelles superior: 450 punts 4 estrelles: 500 punts 4 estrelles superior: 650 punts 5 estrelles: 700 punts. 5 estrelles gran luxe: 950 punts HOTEL-APARTAMENT 1estrella: 141 punts 2 estrelles: 225 punts 3 estrelles: 330 punts 3 estrelles superior: 480 punts 4 estrelles: 535 punts 4 estrelles superior: 685 punts 5 estrelles: 740 punts 5 estrelles gran luxe: 990 punts APARTAMENTS TURÍSTICS 1 clau: 90 punts 2 claus: 150 punts 3 claus: 230 punts 3 claus superior: 340 punts 4 claus: 380 punts 4 claus superior: 500 punts Establiments que poden optar a classificació. Els establiments de Turisme d'Interior, Agroturismes i Hotels Rurals, podran, voluntàriament, inscriure i exhibir una categoria determinada, d'acord amb els requisits del qüestionari d'autoavaluació de l'annex 2 i aplicant les regles contingudes en l'article 101.4 (per Turismes d'Interior) en l'article 103.5 (per Agroturismes) i en l'article 104.5 (per Hotel Rural) del Decret 20/2015, de 17 d'abril. Al efecte d'accedir a una categoria, s'ha d'obtenir la puntuació mínima següent: AGROTURISMES, TURISME INTERIOR I HOTEL RURAL 1 estrella: 120 punts 2 estrelles: 200 punts 3 estrelles: 250 punts 3 estrelles superior: 325 punts 4 estrelles: 400 punts 4 estrelles superior: 485 punts 5 estrelles: 570 punts 5 estrelles gran luxe: 800 punts Sol·licitud d'expedient de regulació temporal d'ocupació de força major per limitació o impediment (ERTO FM limitació o impediment) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4387340&lang=ca&coduo=2390298 L'article 2 de Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials (RD-Llei 30/2020) per a la defensa l'ocupació disciplina dos nous expedients de regulació temporal d'ocupació: · D'una banda, el seu primer punt, regula els ERTOS de força major PER IMPEDIMENT per a aquelles empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball, com a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades a PARTIR d'1 d'OCTUBRE de 2020, per autoritats espanyoles o estrangeres, podran beneficiar-se, respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses, als centres afectats, pels períodes i percentatges de jornada previst a l'esmentat article, prèvia autorització d'un expedient de regulació temporal d'ocupació, sobre la base del que preveu l'article 47.3 de l'Estatut dels Treballadors, la durada quedarà restringida a la de les noves mesures d'impediment referides · D'altra, el seu segon punt, regula els ERTOS de força major PER LIMITACIÓ per aquelles empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles. Els ERTO de força major PER IMPEDIMENT o PER LIMITACIÓ poden coexistir amb l'expedient previ de força major de l'article 22 de Reial Decret Llei 8/2020, sempre que no es formuli renúncia expressa a aquest últim. Les empreses o entitats hauran d'afectar a l'ERTO a la totalitat dels treballadors i treballadores de la plantilla i comunicar-ho a l'autoritat laboral conjuntament amb la sol·licitud. La tramitació d'aquest procediment es regeix pels articles 47.3 i 51.7 de Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i pel que preveu el títol II de el Reial Decret 1483/2020, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament i suspensió contractes i reducció de jornada. Convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a persones desocupades d'entre 16 i 29 anys per el període 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3802584&lang=ca&coduo=2390298 Establir la convocatòria de beques d'èxit adreçada a les persones joves desocupades que cursin:  - Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per al període 2019-2020 (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny en el cas d'ESPA).  - Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2019-2020 per incentivar el retorn al sistema educatiu.  - Especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació finançades pel SOIB Convocatòria de subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics 2020-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4365575&lang=ca&coduo=2390298 1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses per dur a terme formació de les famílies professionals dels sectors que es detallen a l'Annex 2, o bé de qualsevol altre sector que no recull l'Annex 2, sempre que el certificat de professionalitat sigui de nivell 3, amb l'objecte de millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. 2. Els participants obtindran la qualificació professional en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. Ajuts a la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals signants dels acords per al treball de qualitat en els sectors de l'hostaleria i de la restauració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3885690&lang=ca&coduo=2390298 Donar suport a la participació institucional de les organitzacions sindicals i de les organitzacions empresarials signants de l'Acord per a l'ocupació de qualitat en el sector de l'hostaleria de les Illes Balears, i de l'Acord per a l'ocupació de qualitat i la lluita contra la competència deslleial en el sector de la restauració de les Illes Balears Convocatòria extraordinària d'ajuts per a projectes d'iniciació o consolidació de la internacionalització de les empreses de les Illes Balears afectades per la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4373691&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta Ordre és establir les bases reguladores i aprovar la convocatòria extraordinària d'ajuts per a projectes d'iniciació o consolidació de la internacionalització de les empreses de les Illes Balears afectades per la COVID-19. Sol·licitud de declaració d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament sector elevada taxa de cobertura per ERTO http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4386183&lang=ca&coduo=2390298 TERMINI DE PRESENTACIÓ: del 5 al 19 d'octubre de 2020. Sol·licitut de Declaració d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament de les empreses que pertanyen a sectors amb una elevada taxa de cobertura per un expedient de regulació temporal de l'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'activitat (Disposició adicional primera Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació) Convocatòria de subvencions SOIB Formació Dual Vulnerables 2021-2024 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4371049&lang=ca&coduo=2390298 1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Vulnerables, programa de formació dual per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió. 2. El programa de formació dual és un conjunt d'accions i iniciatives formatives, mixtes d'ocupació, que tenen per objecte la qualificació professional dels participants en règim d'alternança de l'activitat laboral amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per l'ocupació d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. Convocatòria per concedir ajuts públics per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 per mitjà del foment de l'economia social i del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d'inserció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4374843&lang=ca&coduo=2390298 Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d'ajuts destinats a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 per mitjà del foment de l'economia social i del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d'inserció mitjançant els programes següents: Programa I: manteniment dels llocs de treball de persones en situació d'exclusió social per a l'impuls de l'activitat econòmica per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 a les empreses d'inserció, destinat a afavorir el sosteniment dels llocs de treball dels treballadors i treballadores en situació d'exclusió social que presten serveis en empreses d'inserció, mitjançant la subvenció parcial dels seus salaris bruts i de les despeses de seguretat social derivades de la tramitació d'un ERTO per causes productives. Programa II: manteniment de serveis d'intervenció i acompanyament per a l'impuls de l'activitat econòmica per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 a les empreses d'inserció, adreçats al manteniment de llocs de treball de tècnics de producció i d'acompanyament de la pròpia empresa d'inserció o de l'empresa promotora d'aquesta, mitjançant la subvenció parcial dels seus salaris bruts i de les despeses de seguretat social derivades de la tramitació d'un ERTO per causes productives. 1.2. Es consideren persones en situació d'exclusió les que estan incloses en algun dels col·lectius que figuren en l'article 2.1 de la Llei 44/2007 esmentada. La situació d'exclusió social ha de ser acreditada pels serveis socials públics competents, és a dir, els corresponents de les comunitats autònomes segons l'article 148.1.20 de la Constitució espanyola i els determinats per les corporacions locals, d'acord amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 1.3. Els tècnics de producció i acompanyament són els que apliquen les mesures d'intervenció i acompanyament incloses en els itineraris d'inserció sociolaboral, consistents en un conjunt de serveis, prestacions, accions d'orientació, tutoria i processos personalitzats i assistits de treball remunerat, formació en el lloc de treball, habituació laboral i social adreçats a satisfer o resoldre problemes específics derivats de la situació d'exclusió social. Convocatòria per concedir ajuts públics destinats a pal·liar els efectes produïts a les cooperatives, microcooperatives i societats laborals per la COVID 19 i a fomentar l'economia social per mitjà de la promoció de l'ocupació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4374709&lang=ca&coduo=2390298 Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d'ajuts per pal·liar els efectes produïts a les cooperatives, microcooperatives i societats laborals per la COVID 19 i a fomentar l'economia social, d'acord amb els programes següents desenvolupats en els annexos I a IV: a. Programa I: subvencionar aquelles cooperatives, microcooperatives i societats laborals que, una vegada declarat l'aixecament de l'estat d'alarma, reprenguin la seva activitat mantenint els llocs de feina que tenien abans de la declaració de l'estat d'alarma. Aquesta línia de subvencions es crea per donar suport al manteniment, la reconversió i el reinici d'activitat, mantenint els llocs de feina un mínim de 6 mesos. b. El Programa II s'adreça a la incorporació de persones en situació de demanda d'ocupació com a sòcies treballadores o de treball a cooperatives, microcooperatives i societats laborals. c. Programa III: foment de la creació de microcooperatives mitjançant la subvenció de les despeses de posada en marxa. d. Programa IV: inversions en noves tecnologies de la informació i les comunicacions que contribueixin a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals per la adaptació a la nova normalitat. Convocatòria extraordinària d'ajuts pel foment i la difusió de l'economia social i pel suport a l'associacionisme de cooperatives, de societats laborals i d'empreses d'inserció afectades per la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4375618&lang=ca&coduo=2390298 1. Objecte Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria extraordinària d'ajuts pel foment i la difusió de l'economia social i pel suport a l'associacionisme de cooperatives, de societats laborals i d'empreses d'inserció afectades per la COVID-19 d'acord amb els programes següents: A) Programa I: foment i difusió de l'economia social. Inclou la subvenció parcial de les actuacions de les entitats associatives de cooperatives i societats laborals i d'altres entitats sense ànim de lucre d'àmbit autonòmic, afectades per la COVID-19, destinades a promoure i divulgar fórmules empresarials d'economia social i a millorar el coneixement sobre aquest àmbit. B) Programa II: de foment i consolidació de l'associacionisme de cooperatives i societats laborals. Inclou la subvenció parcial de les despeses estructurals de les entitats associatives de cooperatives i societats laborals, afectades per la COVID-19. C) Programa III: Despeses derivades de la COVID-19 Inclou les despeses derivades d'actuacions de neteja, equips de protecció individual, com: mascaretes, guants protectors, pantalles protectores, gel hidroalcohòlic, i altres mesures higienistes, per fer front a la COVID-19, d'empreses d'inserció d'àmbit autonòmic. Expedients de regulació temporal de l'ocupació (ERTO) per força major "REBROT" derivats del COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4349445&lang=ca&coduo=2390298 AVÍS: EN ELS PRÒXIMS DIES ESTARÀ DISPONIBLE EL TRÀMIT TELEMÀTIC ESPECÍFIC PER AQUESTS ERTOS Les suspensions de contracte que tenguin la seva causa directa en la impossibilitat d'obrir algun o alguns o la totalitat dels centres de treball de l'empresa sol·licitant, com a conseqüència de l'adopció de noves restriccions o mesures de contenció per evitar la propagació de la COVID-19, amb les conseqüències que se'n deriven de l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. Convocatòria de subvencions SOIB Jove- Qualificats Entitats Locals 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3432774&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, que reuneixin els requisits per poder signar un contracte en pràctiques, per executar obres o serveis d'interès social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades. Programa SOIB Formació amb Compromís de Contractació 2020-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4329310&lang=ca&coduo=2390298 Convocatòria de subvencions per als anys 2020, 2021 i 2022 amb destinació a l'execució del Programa Formatiu amb Compromís de Contractació dirigides a treballadors desocupats. Ajuts per fomentar la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2966501&lang=ca&coduo=2390298 Fomentar la participació institucional de les organitzacions sindicals i sindicats, i de les organitzacions empresarials més representatives de les Illes Balears prevista en la Llei 2/2011, de 22 de març Convocatòria per concedir ajuts per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb un grau de representació determinat, en el marc del foment de l'activitat sindical http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=423192&lang=ca&coduo=2390298 Ajuts econòmics per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb el grau de representativitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears Procediment sancionador per infraccions en l'ordre social http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536066&lang=ca&coduo=2390298 El procediment sancionador per infracció en l'ordre social és un procediment de caràcter especial regulat en la Llei d'infraccions i sancions a l'ordre social, el text refós de la qual es va aprovar mitjançant el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost i en el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d'ordre social i per als expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social. CONVOCATÒRIA VISIBLES 2016 Millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores desocupades de més edat de la qual es preveu cofinançar-ne un 50% amb càrrec al Programa Operatiu FSE 2014-2020 de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679304&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones treballadores desocupades majors de 35 anys, en situació d'atur de llarga durada, que siguin contractades per executar obres o serveis d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, i també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears; així com els costs derivats de l'orientació laboral que rebran de les entitats beneficiàries que els contractin. Programa SOIB JOVE- qualificats Entitats Locals 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3040359&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o amb poca experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d'interès general i social en el marc de la col·laboració amb els ens locals, com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades. Convocatòria de subvencions SOIB VISIBLES 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964119&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte de la convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones treballadores desocupades, que siguin contractades per executar obres o serveis d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, i també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears; així com els costs derivats d'accions complementàries que en millorin les possibilitats de la posterior inserció laboral. Ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials i adaptació dels llocs de treball i eliminació de barreres ar http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292234&lang=ca&coduo=2390298 Ajuts destinats al manteniment de llocs de treball en centres especials d'ocupació per mitjà dels programes següents: a) Programa 1: finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis en centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat social. b) Programa 2: finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat severa que presten serveis en la resta de centres especials d'ocupació. S'entén per discapacitat severa, a efectes d'aquesta convocatòria, les persones amb discapacitat cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb grau igual o superior al 33 % i les persones amb discapacitat física o sensorial amb grau igual o superior al 65 %, d'acord amb el col·lectiu a què fa referència l'article 4 a) de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social. c) Programa 3: finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis en la resta de centres especials d'ocupació. d) Programa 4: finançament dels costs salarials corresponents a les sol·licituds presentades a l'anterior convocatòria aprovada per la Resolució de 17 de desembre de 2018 (BOIB núm.4, de 8 de gener de 2019) i que no es varen resoldre per causes no imputables als beneficiaris. e) Programa 5: ajuts destinats a l'adaptació de llocs de treball i a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Expedients de regulació temporal de l'ocupació (ERTO) per força major derivats del COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535915&lang=ca&coduo=2390298 Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i / o les mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes a el contagi de la plantilla o la adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d'una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven de l'article 47 de el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. Ajuts per a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292340&lang=ca&coduo=2390298 Ajuts destinats a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació que estableix l'article 43.2 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per mitjà del finançament dels costs laborals i de la Seguretat Social del personal que les integren. Convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades a treballadors preferentment desocupats (SOIB Formació per a desocupats), per al període 2021-2023 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4335607&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per finançar l'oferta formativa adreçada a treballadors preferentment desocupats, per al període 2021-2023 PROCEDIMENT ELECTORAL : Preavisos d'Eleccions Sindicals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=592802&lang=ca&coduo=2390298 Un dels drets bàsics de les treballadores i treballadors és la participació en l' empresa, com estableix l'article 4.1.g) de l' Estatut dels Treballadors (ET), la qual, sense perjudici d' altres formes de participació, s' exerceix per mitjà dels òrgans de representació unitària, concretats en les delegades i delegats de personal i en els comitès d' empresa (regulats en el Capítol I del Títol II del mateix text legal, articles 61 a 76). El procés electoral per mitjà del qual s' elegeixen els representants del personal són les eleccions sindicals, que se celebren cada quatre anys. PROCEDIMENT ELECTORAL : Modificació Preavisos d'Eleccions Sindicals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=593334&lang=ca&coduo=2390298 Un dels drets bàsics de les treballadores i treballadors és la participació en l' empresa, com estableix l'article 4.1.g) de l' Estatut dels Treballadors (ET), la qual, sense perjudici d' altres formes de participació, s' exerceix per mitjà dels òrgans de representació unitària, concretats en les delegades i delegats de personal i en els comitès d' empresa (regulats en el Capítol I del Títol II del mateix text legal, articles 61 a 76). El procés electoral per mitjà del qual s' elegeixen els representants del personal són les eleccions sindicals, que se celebren cada quatre anys. PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1480093&lang=ca&coduo=2390298 Formalitzar convenis entre les empreses i el Servei d'Ocupació de les Illes Balears perquè facin pràctiques no laborals (entre 3 i 9 mesos), dirigides a joves entre 18 i 25 anys, que a causa de la seva nul·la o escassa experiència professional tenguin problemes d'ocupabilitat. Inscripció inici d'activitat turística d'estades turístiques en habitatges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1095724&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, de les estades turístiques a habitatges que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. Inscripció d'inici d'activitat turística d'establiment d'allotjament de turisme rural http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1095623&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels establiments d'allotjament rural que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. HOTEL RURAL: Establiment turístic d'allotjament, construït abans de l'1 gener 1900, situat a sòl rústic i amb una superfície mínima de 49.000 metres quadrats, vinculada a una explotació agropecuària, degudament inscrita en el FOGAIBA. AGROTURISME: Establiment turístic d'allotjament, construït abans de l'1 gener 1956, situat a sòl rústic, amb una superfície mínima de 21.000 metres quadrats vinculada a una explotació agrícola, ramadera o forestal preferent, degudament inscrita en el FOGAIBA. Inscripció inici d'activitat turística d'hotel, hotel-apartament o apartament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1095608&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels hotels, hotels de ciutat, hotel-apartaments o apartaments que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. Inscripció d'inici d'activitat turística d'establiment d'allotjament de turisme interior http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096110&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels allotjaments de turisme interior que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars. Establiment d'allotjament hoteler es presta el servei d'allotjament turístic en un edifici situat en el nucli antic que tengui característiques similars a les d'un hotel o hotel apartament, el qual ha de ser de construcció anterior a l'1 de gener de 1940 o estar catalogat pels seus valors patrimonials historicoartístics. Inscripció inici d'activitat turística de Turisme Actiu i Centres Turístics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067419&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció del turisme actiu en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius consells insulars. Acreditació i/o inscripció de centres i entitats de formació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2312146&lang=ca&coduo=2390298 Per poder impartir formació professional per a l'ocupació (FPO) les entitats de formació s'han d'acreditar i/o inscriure en el Registre estatal d'entitats de formació. Comunicació a l'autoritat laboral de la decisió empresarial per a la suspensió de contractes i/o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció generades o relacionades amb el COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207209&lang=ca&coduo=2390298 Donar compliment a l'obligació empresarial de comunicar el resultat del període de consultes exigit per a la suspensió de contracte i/o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. Ajuts a les organitzacions sindicals i als sindicats en l'àmbit de les Illes Balears per fomentar el fet sindical http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942271&lang=ca&coduo=2390298 Concessió d'ajuts econòmics per fomentar el fet sindical per mitjà del finançament de les despeses corrents dels sindicats i les organitzacions sindicals amb el nivell de presència i de participació en les relacions laborals de les Illes Balears que s'indica en l'apartat cinquè, punt 1, d'aquesta convocatòria. Convocatòria de subvencions SOIB Dona 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3290910&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, així com els costs derivats d'accions complementàries, que es derivin de la contractació de dones víctimes de violència masclista, que siguin contractades per les entitats que es relacionen a l'apartat tercer d'aquest annex I en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Convocatòria de subvencions SOIB Visibles. Exercici 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4087438&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per a l'exercici 2020, per fomentar la contractació temporal de persones treballadores aturades de llarga durada en el marc de la col·laboració amb els ens locals, en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l'objectiu que en millorin l'ocupabilitat i les possibilitats de la inserció laboral posterior. Sol·licitud d'informe del SOIB en les convocatòries de procediments d'acreditació i avaluació de competències professionals de l'IQPIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4211285&lang=ca&coduo=2390298 Emetre informe preceptiu del SOIB previ a les convocatòries de procediments d'acreditació de competències professionals de l'IQPIB Procediment per a adquirir places turístiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3045669&lang=ca&coduo=2390298 Procediment per a adquirir places turístiques al Consorci Borsa de Places