Tràmits: CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=185&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 22 Jan 2021 03:39:09 GMT Govern de les Illes Balears 2021-01-22T03:39:09Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Classificació empresarial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=588123&lang=ca&coduo=185 La classificació empresarial és un requisit de capacitat que han d'acreditar les empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes dels ens del sector públic. La classificació s'exigeix en els contractes d'obra amb un valor estimat que sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs). En canvi, en els contractes de serveis no s'exigeix la classificació, tot i que l'empresari pot obtenir-la com a empresa de serveis a fi d'acreditar la solvència. Els expedients de classificació s'han de tramitar davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Mon, 21 Dec 2020 18:41:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=588123&lang=ca&coduo=185 2020-12-21T18:41:46Z Inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3020157&lang=ca&coduo=185 El Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic acredita les condicions d'aptitud de l'empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, davant tots els òrgans de contractació del sector públic, inclosos els ens locals i la resta d'ens, organismes o entitats del sector públic instrumental. L'objectiu del Registre és facilitar la concurrència i simplificar la documentació que han de presentar les persones interessades en els procediments de contractació pública, mitjançant l'emissió d'una certificació acreditativa de la inscripció en el Registre. En cada licitació, les persones interessades han d'aportar, juntament amb la certificació, una declaració responsable que les dades inscrites en el Registre són vigents i no han sofert modificacions posteriors. Per obtenir més informació clicau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M180&lang=CA&cont=4419"> aquí. </a> Mon, 21 Dec 2020 18:40:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3020157&lang=ca&coduo=185 2020-12-21T18:40:16Z Recurs especial en matèria de contractació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185912&lang=ca&coduo=185 Recurs especial en matèria de contractació contra decisions en matèria de contractació Mon, 21 Dec 2020 18:39:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185912&lang=ca&coduo=185 2020-12-21T18:39:15Z Procediment de recaptació tramitat per l'Agència Tributària de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4482324&lang=ca&coduo=185 Recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic que correspon a l'ATIB Thu, 17 Dec 2020 08:46:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4482324&lang=ca&coduo=185 2020-12-17T08:46:01Z Compensació econòmica per la dedicació exclusiva o parcial d'un membre electe d'una entitat local http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=474413&lang=ca&coduo=185 Compensar els ajuntaments i les entitats locals menors de les Illes Balears per les retribucions que abonen als membres electes per la dedicació exclusiva o parcial al servei de la gestió pública local. Thu, 10 Dec 2020 09:14:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=474413&lang=ca&coduo=185 2020-12-10T09:14:57Z Ajuts a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, derivats Reial decret llei 463/2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4124099&lang=ca&coduo=185 Atorgament d'ajuts a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears que hagin formalitzat operacions financeres avalades per ISBA, SGR, destinades a finançar una liquiditat extraordinària, per mitigar el possible impacte que l'escenari de contenció reforçada pugui tenir en la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears davant la suspensió de l'activitat minorista i altres circumstàncies derivades del Reial decret 463/2020, de 14 de març. Les operacions de liquiditat extraordinària s'hauran d'haver formalitzat entre el 14 de març de 2020 (data de publicació i entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març) i el 15 de desembre de 2020. Wed, 21 Oct 2020 10:59:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4124099&lang=ca&coduo=185 2020-10-21T10:59:27Z Autorització d'operacions financeres. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4280970&lang=ca&coduo=185 Autorització d'operacions financeres d'actiu dels membres de la comissió de control i el consell d'administració i de la persona titular de la direcció general amb la caixa d'estalvis. Fri, 03 Jul 2020 08:01:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4280970&lang=ca&coduo=185 2020-07-03T08:01:14Z Registre mediadors d'assegurançes de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3700966&lang=ca&coduo=185 Inscripció de mediadors d'assegurances Mon, 06 Apr 2020 09:26:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3700966&lang=ca&coduo=185 2020-04-06T09:26:28Z Nomenament provisional de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471459&lang=ca&coduo=185 Efectuar nomenaments provisionals, forma de provisió prioritària sobre les acumulacions, comissions de servei, nomenaments accidentals i nomenaments d'interins. Aquests nomenaments recauran en habilitats de la subescala i categoria a la que estigui reservat el lloc de feina. Tue, 25 Feb 2020 08:54:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471459&lang=ca&coduo=185 2020-02-25T08:54:53Z Nomenament d'interins per ocupar llocs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471410&lang=ca&coduo=185 Nomenament com a funcionari interí de una persona que tengui la titulació exigida per l'accés a la subescala i categoria a la que pertanyi sempre que no hagués estat possible la provisió a través de nomenaments provisionals, acumulacions o comissions de serveis. Tue, 25 Feb 2020 08:51:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471410&lang=ca&coduo=185 2020-02-25T08:51:03Z Comissions de serveis a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471399&lang=ca&coduo=185 Conferir comissions de serveis a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional a corporacions locals, quan no hagués estat possible un nomenament provisional. Tue, 25 Feb 2020 08:47:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471399&lang=ca&coduo=185 2020-02-25T08:47:18Z Revocacions dels nomenaments no definitius llocs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471472&lang=ca&coduo=185 Revocar els nomenaments per comissions de servei, interins, nomenaments provisionals i provisionals excepcionals. Tue, 25 Feb 2020 08:45:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471472&lang=ca&coduo=185 2020-02-25T08:45:07Z Creació i classificació de les places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471532&lang=ca&coduo=185 Crear i classificar dins la subescala i categoria que correspongui les places reservades a funcionaris d'Adminitració local amb habilitació de caràcter nacional de les entitats locals que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Tue, 25 Feb 2020 08:42:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471532&lang=ca&coduo=185 2020-02-25T08:42:12Z Desclassificació i supressió de les places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471544&lang=ca&coduo=185 Desclassificar i suprimir les places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacaional de les entitats locals que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Tue, 25 Feb 2020 08:40:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471544&lang=ca&coduo=185 2020-02-25T08:40:00Z Nomenament provisional excepcional de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471572&lang=ca&coduo=185 Efectuar nomenaments provisionals, forma de provisió prioritària sobre les acumulacions, comissions de servei, nomenaments accidentals i nomenaments d'interins. de forma excepcional, per no poder cobrir-se les vacants per habilitats de la subescala o categoria adients, aquests nomenaments recauen en funcionaris habilitats amb caràcter nacional de distinta subescala o categoria, però amb la titulació exigida per l'accés a la mateixa Tue, 25 Feb 2020 08:35:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471572&lang=ca&coduo=185 2020-02-25T08:35:59Z Reclassificació de les places pel personal amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471582&lang=ca&coduo=185 Reclassificar dins la subescala i categoria que correspongui les places reservades al personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de les entitats locals que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Tue, 25 Feb 2020 08:26:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471582&lang=ca&coduo=185 2020-02-25T08:26:45Z Acumulacions de funcions reservades als funcionaris amb habilitación de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471341&lang=ca&coduo=185 Autoritzar als funcionaris d'Administració local amb habilitació nacional que es trobin ocupant un lloc de feina a ells reservat a desenvolupar aquestes mateixes funcions a una entitat local pròxima, quan no fos possible efectuar nomenament provisional o comissió de serveis. Mon, 24 Feb 2020 13:15:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471341&lang=ca&coduo=185 2020-02-24T13:15:31Z Beques CBEuropa 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2970079&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria i el procediment de concurrència competitiva per a la concessió de las beques CBEuropa 2017 del CBE per a titulats universitaris a l'Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les. Wed, 19 Feb 2020 08:08:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2970079&lang=ca&coduo=185 2020-02-19T08:08:18Z Sessions informatives sobre la Unió Europea per a centres educatius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965139&lang=ca&coduo=185 Entre les activitats divulgatives que realitza el Centre de Documentació Europea de les Illes Balears (CDE), destaquen les sessions formatives gratuïtes sobre la Unió Europea, què s'imparteixen des de l'any 1998. La xerrada pretén donar a conèixer als alumnes els conceptes bàsics sobre el naixement de la Unió Europea, els països que la integren i el funcionament dels organismes que la regeixen, mitjançant d'una presentació senzilla, després de la qual es du a terme un col·loqui per posar en comú els coneixements adquirits. En acabar l'activitat es lliura, als escolars i al centre educatiu, un material didàctic de suport relatiu a la Unió Europea: publicacions, jocs i obsequis per als alumnes. Tue, 18 Feb 2020 12:59:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965139&lang=ca&coduo=185 2020-02-18T12:59:11Z Ajudes per fomentar l'activitat econòmica de les empreses (Incentius Regionals) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3183663&lang=ca&coduo=185 Són incentius regionals els ajuts financers per fomentar l'activitat empresarial i orientar-ne la localització cap a zones prèviament determinades. Ajudes a fons perdut, concedides per l'Estat, per inversions que impliquin la creació d'un nou establiment, l'ampliació d'un d'existent o el llançament d'una activitat que comporti un canvi fonamental en el producte o el procés de producció d'aquest. Tue, 14 Jan 2020 12:42:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3183663&lang=ca&coduo=185 2020-01-14T12:42:05Z Abintestats. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809390&lang=ca&coduo=185 Destinació de béns i drets de difunts sense testament Thu, 05 Sep 2019 08:17:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809390&lang=ca&coduo=185 2019-09-05T08:17:16Z Negocis i contractes exclosos de la Llei de Contractes del sector Públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846631&lang=ca&coduo=185 Notificació i/o comunicació de tots aquells actes administratius que es derivin de la licitació, adjudicació i execució de contractes exclosos de la Llei de contractes del Sector Públic. Tue, 23 Jul 2019 10:55:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846631&lang=ca&coduo=185 2019-07-23T10:55:02Z Fase d'execució en els procediments de contractació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846914&lang=ca&coduo=185 Notificació i/o comunicació de tots aquell actes administratius que es deriven de la fase d'execució dels contractes (administratius i privats) com puguin ser: pròrrogues, modificacions, imposició de penalitats o causes de resolució previstes. Tue, 23 Jul 2019 10:53:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846914&lang=ca&coduo=185 2019-07-23T10:53:30Z Devolució i cancel·lació de garanties http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846976&lang=ca&coduo=185 Tramitació, resolució dels expedients de devolució i cancel·lació de garanties provisionals, definitives i complementàries en els contractes administratius. Tue, 23 Jul 2019 10:52:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846976&lang=ca&coduo=185 2019-07-23T10:52:28Z Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610611&lang=ca&coduo=185 Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets Wed, 03 Jul 2019 10:12:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610611&lang=ca&coduo=185 2019-07-03T10:12:45Z Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610617&lang=ca&coduo=185 Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets Wed, 03 Jul 2019 10:11:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610617&lang=ca&coduo=185 2019-07-03T10:11:35Z Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610620&lang=ca&coduo=185 Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets Wed, 03 Jul 2019 10:11:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610620&lang=ca&coduo=185 2019-07-03T10:11:12Z Arrendament d'immobles, concertació directa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610488&lang=ca&coduo=185 Arrendament d'immobles en forma directa Tue, 18 Jun 2019 08:21:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610488&lang=ca&coduo=185 2019-06-18T08:21:28Z Revocació de la cessió gratuïta i cessió d'ús gratuïta i temporal dels béns patrimonials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610580&lang=ca&coduo=185 Revocació, reversió, resolució de la cessió gratuïta i cessió d'ús gratuïta i temporal dels béns patrimonials Tue, 18 Jun 2019 07:17:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610580&lang=ca&coduo=185 2019-06-18T07:17:33Z Declaració d'obra nova http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610608&lang=ca&coduo=185 Declaració d'obra nova Tue, 18 Jun 2019 07:06:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610608&lang=ca&coduo=185 2019-06-18T07:06:14Z Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610623&lang=ca&coduo=185 Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets Tue, 18 Jun 2019 06:58:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610623&lang=ca&coduo=185 2019-06-18T06:58:26Z Compravenda per adquisició directa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1607023&lang=ca&coduo=185 Adquisició d'un immoble en forma directa Wed, 05 Dec 2018 11:10:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1607023&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:10:30Z Cessió gratuïta d'ús d'obres d'art (comodat) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610601&lang=ca&coduo=185 Cessió gratuïta d'ús d'obres d'art (regeixen les normes del comodat previstes en el Codi Civil) Wed, 05 Dec 2018 11:10:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610601&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:10:09Z Cessió gratuïta http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610560&lang=ca&coduo=185 Cessió gratuïta de béns patrimonials. Quan la Comunitat Autònoma n'és la part cedent. Quan la Comunitat Autònoma n'és la part cessionària (acceptació) Wed, 05 Dec 2018 11:09:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610560&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:09:22Z Cessió ús domini públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610550&lang=ca&coduo=185 Cessió d'ús de béns de domini públic Wed, 05 Dec 2018 11:08:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610550&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:08:59Z Cessió d'ús gratuïta i temporal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610569&lang=ca&coduo=185 Cessió d'ús gratuïta i temporal de béns patrimonials Wed, 05 Dec 2018 11:08:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610569&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:08:40Z Adscripció i desadscripció de béns de domini públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610539&lang=ca&coduo=185 Adscripció i desadscripció de béns a una conselleria, organisme autònom o entitat de dret públic Wed, 05 Dec 2018 11:08:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610539&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:08:20Z Arrendaments d'immobles, per concurs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610494&lang=ca&coduo=185 Arrendament d'un immoble mitjançant concurs públic Wed, 05 Dec 2018 11:07:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610494&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:07:57Z Compravenda d'immoble per concurs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610453&lang=ca&coduo=185 Adquisició d'un immoble mitjançant concurs públic Wed, 05 Dec 2018 11:06:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610453&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:06:06Z Resolució d'arrendaments de béns immobles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610504&lang=ca&coduo=185 Resolució d'arrendaments de béns immobles, en qualsevol de les seves formes Wed, 05 Dec 2018 11:05:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610504&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:05:45Z Pròrroga contractes d'arrendaments de béns immobles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610500&lang=ca&coduo=185 Prorrogar l'arrendament de béns immobles, concertats en forma directa i per concurs Wed, 05 Dec 2018 11:05:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610500&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:05:15Z Permuta de béns http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610547&lang=ca&coduo=185 Permuta de béns de qualsevol naturalesa (béns immobles i béns mobles) Wed, 05 Dec 2018 11:04:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610547&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:04:53Z Acceptació de donacions, herències i llegats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610585&lang=ca&coduo=185 Acceptació de donacions, herències i llegats de particulars (persones físiques o jurídiques) Wed, 05 Dec 2018 11:03:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610585&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:03:53Z Afectació i desafectació al domini públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610534&lang=ca&coduo=185 Afectació i desafectació de béns titularitat de l'Administració de la CAIB Wed, 05 Dec 2018 11:03:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610534&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:03:02Z Alienació, per subhasta pública i en forma directa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610518&lang=ca&coduo=185 Alienació de béns en qualsevol de les seves formes (subhasta pública o venda directa) Wed, 05 Dec 2018 11:02:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610518&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:02:11Z Reclamacions economicoadministratives http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=571130&lang=ca&coduo=185 Resoldre les reclamacions economicoadministratives presentades davant la Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears, en relació amb l'aplicació de tributs, imposició de sancions tributàries i recaptació d'altres ingressos de dret públic (matèria economicoadministrativa), en els casos prevists a l'article 2 del Decret 49/2006, de 2 de juny. Fri, 23 Nov 2018 22:08:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=571130&lang=ca&coduo=185 2018-11-23T22:08:44Z Subrogació del titular del bé en el contracte d'arrendament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610526&lang=ca&coduo=185 Subrogació de persona física o jurídica, titular del bé, en el contracte d'arrendament Wed, 21 Nov 2018 08:51:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610526&lang=ca&coduo=185 2018-11-21T08:51:23Z Comunicació de la finalització del contracte d'arrendament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610511&lang=ca&coduo=185 Comunicació de la finalització / extinció del contracte d'arrendament de béns immobles Tue, 03 Oct 2017 08:56:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610511&lang=ca&coduo=185 2017-10-03T08:56:54Z Sol·licitud del certificat acreditatiu dels pagaments de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1749765&lang=ca&coduo=185 Sol·licitud del certificat acreditatiu dels pagaments efectuats o del deute pendent de pagament per part de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tant de l'Administració autonòmica com del Servei de Salut de les Illes Balears. Mon, 02 Oct 2017 06:48:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1749765&lang=ca&coduo=185 2017-10-02T06:48:54Z Declaració d'urgent ocupació dels bens i drets afectats per les expropiacions forçoses tramitades per entitats locals de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468971&lang=ca&coduo=185 Declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats per les expropiacions forçoses tramitades per les entitats locals de les Illes Balears Thu, 13 Oct 2016 08:56:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468971&lang=ca&coduo=185 2016-10-13T08:56:35Z