Tràmits: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ Tràmits del Govern de les Illes Balears 2020-11-30T20:57:07Z Govern de les Illes Balears 2020-11-30T20:57:07Z ca Llicència de pesca marítima recreativa individual 2020-11-30T12:06:23Z 2020-11-30T12:06:23Z És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori, a partir dels 14 anys, per a la pràctica de la pesca recreativa des de terra (aigües interiors i exteriors), o des d'artefactes flotants com piragües, caiacs, patins de pedals i similars (sols en aigües interiors). Les llicències tenen validesa per a 3 anys.<br><br> Les persones jubilades o majors de 65 anys no han de pagar la taxa però han de fer el tràmit en persona.<br><br> <b><i>Formes d'obtenir la llicència:</i></b><br><br> 1. On line</i><br><br> <u>En format paper</u>: <span style="color:red;">MOLT IMPORTANT!!! la llicència s'enviarà al correu electrònic indicat per la persona interessada </span>.<br><br> L'import de la taxa és de 16,00 €. <br><br> 2. En persona</i><br><br> <u>Mallorca </u><span style="color:red;">(Actualment, cal sol·licitar cita prèvia, tel.: 971 17 60 94)</span>:<br><br> A les oficines de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, a les delegacions del FOGAIBA.<br><br> Documentació necessària per obtenir la llicència</i>:<br><br> - Sol·licitud degudament emplenada (Veure a l'apartat de documents). - Fotocòpia del DNI o, en el cas d'estrangers, del NIE, del passaport o document governatiu del país reconegut per l'Administració espanyola per a la primera expedició. En cas de renovació no és necessari. - Document acreditatiu de la condició de jubilat (si escau). - Resguard acreditatiu del pagament de la taxa (26,00€).<br><br> <i>Duplicats</i>:<br><br> En cas de pèrdua o deteriorament de la targeta, o bé, si es vol passar la llicència de paper a plàstica, es poden fer duplicats. La taxa és de 10,69 €. Aquest procediment es realitza sols en persona a qualsevol de les oficines ja indicades. No obstant el pagament de la taxa es pot fer de 2 maneres:<br><br> a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol banc autoritzat. b) <i>On line</i> a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).<br><br> <u>Menorca, Eivissa i Formentera</u>:<br><br> Els requisits i la documentació necessària són els mateixos. Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100097">Consell Insular de Menorca</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.jsp&contenido=55&tipo=3&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=498&codMenuPN=424&codMenuSN=428">Consell Insular d'Eivissa</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=368%3Allicencia-de-pesca-recreativa-individual&catid=211%3Ajoventut-cultura-esports-i-lleure&lang=ca">Consell Insular de Formentera</a> 2020-11-30T12:06:23Z Autorització per a noves plantacions de vinyet 2020-11-26T08:48:49Z 2020-11-26T08:48:49Z L'objecte d'aquest procediment és plantació de nova vinya amb autoritzacions concedides des del repartiment de nova superfície de vinya a nivell nacional. 2020-11-26T08:48:49Z Resolució de la presidenta del FOGAIBA per la qual s'aprova la convocatòria de les ajudes de minimis, per al foment de la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears 2020-11-25T10:51:53Z 2020-11-25T10:51:53Z Ajudes destinades a les explotacions de les Illes Balears que fomentin la recria del bestiar boví lleter boví lleter inscrit en els llibres genealògics 2020-11-25T10:51:53Z Subvencions per donar suport a projectes pilot i al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies per a l'any 2020 2020-11-25T10:15:16Z 2020-11-25T10:15:16Z Subvencionar la posada en marxa d'un projecte pilot que pugui ser replicat i que tingui un impacte general en el sector agroalimentari/forestal al qual es refereix, o crear un nou producte, procés, pràctica o tecnologia en l'àmbit agroalimentari i forestal, o el desenvolupament d'una estratègia que suposi un clar enfortiment d'un determinat sector productiu, per part d'un grup de cooperació que compleixi els requisits que defineix l'apartat tercer d'aquesta convocatòria. 2020-11-25T10:15:16Z Resolució de la presidenta del FOGAIBA per la qual es convoquen ajudes per a l'estabilització del sector de l'oli d'oliva emparat per la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Oli de Mallorca degut a la crisi provocada per la COVID 2020-11-23T08:43:25Z 2020-11-23T08:43:25Z Ajudes a la estabilització del sector de l'oli d'oliva emparat per la DOP Oli de Mallorca degut a la crisi provocada per la COVID-19 2020-11-23T08:43:25Z Resolució de la presidenta del FOGAIBA per la qual es convoquen ajudes de minimis per a l'any 2020 als escorxadors 2020-11-20T11:55:04Z 2020-11-20T11:55:04Z Ajudes per a prestació de servei d'interès econòmic general als escorxadors 2020-11-20T11:55:04Z Ajudes al desenvolupament rural de l'illa de Mallorca vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i emmarcats en l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 2020-11-20T11:41:10Z 2020-11-20T11:41:10Z Mesura 1.1. Suport al sector agrari i agroindustrial. Aquesta mesura comprèn tres tipus d'actuacions: - Suport al comerç minorista. Es tracta de què els productors agroalimentaris locals augmentin el valor afegit dels seus productes, aprofitant noves vies i canals alternatius de comercialització. - Suport a la promoció de noves formes d'agricultura a través de projectes de cooperació i integrals. Es tracta d'impulsar actuacions que promoguin la multifuncionalitat de l'agricultura i que estableixin sinergies amb altres sectors com el de l'hostaleria i la gastronomia, el de l'educació i el desenvolupament comunitari, o el del medi ambient i la gestió de recursos naturals, a més de les previstes en el títol IV de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears. - Suport a la posada en valor de les varietats locals i les races autòctones. Es tracta d'impulsar actuacions que promoguin les varietats locals i les races autòctones, ja sigui a través dels canals tradicionals, com les fires i els mercats, o bé a través d'altres canals més innovadors. Mesura 1.2. Suport a la conservació del patrimoni natural i cultural. Aquesta mesura comprèn dos tipus d'actuacions: - Actuacions vinculades a la conservació del patrimoni natural i cultural. Es tracta de conservar i posar en valor el patrimoni natural i cultural i també de fomentar la diversificació econòmica. Amb aquests fins es vol impulsar la creació i consolidació d'empreses en l'àmbit del turisme de caràcter naturalístic o cultural, especialment si estan lligades a explotacions agràries. - Inversions vinculades a la consolidació de les empreses forestals. Mesura 1.3. Conservació i gestió sostenible de recursos naturals. Aquesta mesura comprèn dos tipus d'actuacions: - Ús eficient de l'aigua. Es tracta de promoure un ús més eficient de l'aigua en l'agricultura. - Eficiència energètica. Es tracta de fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d'adaptar-se al canvi climàtic en els sectors agrari, alimentari i forestal, tot facilitant l'ús de fonts renovables d'energia, subproductes, residus i altres matèries primeres no alimentàries per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia. Mesura 1.4. Suport transversal a l'impuls dels diferents sectors. Aquesta mesura comprèn un sol tipus d'actuacions: - Formació i informació. Es tracta de fomentar la transferència de coneixements, la sensibilització ciutadana i la innovació en els sectors agrari i del medi ambient. 2020-11-20T11:41:10Z Emissió d'informes sectorials complementaris per a la gestió d'ajuts a la micro, petita i mitjana empresa agrària i pesquera per a operacions de finançament de liquiditat per mitigar l'efecte de l'estat d'alarma. 2020-11-16T12:46:28Z 2020-11-16T12:46:28Z Tramitació d'informes sectorials complementaris a realitzar pel FOGAIBA respecte a la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 d'ajuts a les micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament de liquiditat per mitigar el possible impacte de l'escenari de contenció reforçada del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, aprovada per Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, de 25 de març de 2020. 2020-11-16T12:46:28Z Ajudes de minimis, per a inversions als escorxadors, 2020 2020-11-04T10:30:33Z 2020-11-04T10:30:33Z Ajudes per a inversions als escorxadors 2020-11-04T10:30:33Z Ajudes al sector de flor tallada i ornamentals, 2020 2020-10-30T10:49:18Z 2020-10-30T10:49:18Z Subvencions a productors de flor tallada i planta ornamental que preveu el Reial decret 883/2020, de 6 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per la crisi sanitària de la COVID-19, en el sector de la flor tallada i la planta ornamental 2020-10-30T10:49:18Z Paralització temporal de l'activitat pesquera , 2020 2020-10-01T11:52:06Z 2020-10-01T11:52:06Z Ajudes destinades a la paralització de la flota de fons de l'activitat pesquera de l'any 2020 2020-10-01T11:52:06Z Sol·licitud de renovació o duplicat de la llicència marítima recreativa per a embarcació 2020-09-29T06:25:53Z 2020-09-29T06:25:53Z Aquest tràmit permet obtenir duplicats o renovar aquelles llicències on no hi ha cap canvi, és a dir, mantenen el mateix propietari/a i no s'ha modificat ni la matrícula ni el nom de l'embarcació.<br><br> Un cop finalitzat el tràmit, d'aquí uns dies, la persona interessada rebrà la llicència definitiva, en format PDF, a través del correu electrònic. Durant l'espera, el justificant de presentació servirà com a llicència provisional.<br><br> L'import de les llicències depèn de l'eslora de l'embarcació, si és menor o igual a 6 m serà de 31,84 €, si és major 62,18 €. Els duplicats són gratuïts.<br><br> Les expedicions de les noves llicències i les renovacions amb canvis, s'hauran de tramitar de forma presencial amb cita prèvia (tel. 971 17 60 94). 2020-09-29T06:25:53Z Llicència de pesca marítima submarina 2020-09-16T11:18:40Z 2020-09-16T11:18:40Z És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori per a la pràctica de la pesca recreativa submarina. Cal recordar que hi ha zones de la costa on la pràctica de la pesca submarina està prohibida.<br><br> La llicència té un cost de 28,69 € i una validesa d'1 any. L'edat mínima per obtenir la llicència són 16 anys, els menors de 18 han de disposar del consentiment del pare, mare o tutor legal.<br><br> Les persones jubilades i majors de 65 anys, no han de pagar la taxa però necessiten obtenir la llicència.<br><br> IMPORTANT!! Per pescar amb fusell, segons el Reglament d'armes, cal disposar de la llicència federativa en vigor.<br><br> <b><i>Forma d'obtenir la llicència:</i></b><br><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Mallorca</u><br><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>En persona</i> <span style="color:red;">(Actualment, cal sol·licitar cita prèvia, tel.: 971 17 60 94)</span><br><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;A les oficines de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, i a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller.<br><br> <i>Documentació necessària per obtenir la llicència</i>:<br><br> - Sol·licitud degudament emplenada (apartat de documents). - Fotocòpia del DNI o, en el cas d'estrangers, del NIE, del passaport o document governatiu del país reconegut per l'Administració espanyola per a la primera expedició. En cas de renovació no és necessari. - Fotocòpia de la llicència federativa en vigor (per pescar amb fusell), o bé, fotocòpia del certificat mèdic i assegurança adients per a la pràctica de la pesca submarina, ambdós en vigor. - Consentiment per escrit del pare, mare o tutor legal en el cas dels menors de 18 anys. - Document acreditatiu de la condició de jubilat (si escau). - Resguard acreditatiu del pagament de la taxa (28,69 €).<br><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Sistemes de pagament de la taxa</i>:<br><br> a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat. b)<i>On line</i> a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4344&idConselleria=5250&lang=ca">Pagament de la taxa de la llicència de pesca marítima submarina</a>.<br><br> <i>Sol·licitud de duplicats</i>:<br><br> En cas de pèrdua o deteriorament de la targeta, es poden fer duplicats. La taxa és de 10,69 €. Aquest procediment es realitza sols en persona a qualsevol de les oficines ja indicades. No obstant el pagament de la taxa es pot fer de 2 maneres:<br><br> a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat. b) <i>On line</i> a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4347&idConselleria=5250&lang=ca">Pagament de la taxa de duplicats de llicències</a>.<br><br> <u>A Menorca, Eivissa i Formentera</u><br><br><br><br> Els requisits i la documentació necessària són els mateixos. Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa:<br><br> <a href="https://seuelectronica.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100098">Consell Insular de Menorca</a> <a href="http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.jsp&contenido=4209&tipo=3&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=498">Consell Insular d'Eivissa</a> <a href="http://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=545%3Allicencia-de-pesca-submarina-en-general&catid=211%3Ajoventut-cultura-esports-i-lleure&lang=ca">Consell Insular de Formentera</a> 2020-09-16T11:18:40Z Estudis relacionats amb aliments tradicionals, 2020 2020-09-15T09:04:38Z 2020-09-15T09:04:38Z Ajudes per al finançament d'estudis relacionats amb els aliments tradicionals de les Illes Balears 2020-09-15T09:04:38Z Innovació en aqüicultura, 2020-2021 2020-09-14T10:32:52Z 2020-09-14T10:32:52Z Ajudes a la innovació en aqüicultura 2020-09-14T10:32:52Z Repoblació d'explotacions ramaderes, 2020 2020-09-14T10:15:59Z 2020-09-14T10:15:59Z Ajudes a la repoblació de l'explotació en cas de buidatge sanitari en el marc dels programes nacionals de lluita, control o eradicació de la tuberculosi bovina, brucel·losi bovina, brucel·losi ovina i caprina, llengua blava i encefalopaties espongiformes transmissibles 2020-09-14T10:15:59Z Foment de la raça frisona, 2020 2020-09-08T09:25:44Z 2020-09-08T09:25:44Z Ajudes per a les organitzacions o les associacions de ramaders reconegudes oficialment per al foment de la raça frisona 2020-09-08T09:25:44Z Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcació 2020-09-01T18:34:47Z 2020-09-01T18:34:47Z És el document administratiu que empara l'exercici de la pesca marítima des d'embarcacions de bandera espanyola de les llistes 6ª i 7ª o de bandera dels països de la Unió Europea en aigües interiors i exteriors de les Illes Balears. La vigència és de 3 anys.<br><br> Documentació necessària per obtenir la llicència:<br><br> - Sol·licitud degudament emplenada (veure apartat de documents). - Fotocòpia de el paper o certificat de navegació actualitzat, en què han de constar les dades de l'embarcació i de l'armador o propietari (en cas de primera expedició). - Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de l'armador o, en el cas de persones estrangeres, del passaport o de el document governatiu de país, reconegut per l'Administració espanyola (només en cas de primera expedició). - Resguard acreditatiu de el pagament de la taxa.<br><br> L'import de les taxes per obtenir les llicències de forma presencial són les següents, embarcacions de fins a 6 m. d'eslora 46,84 €, per a embarcacions majors 77,18 €.<br><br> <u>Mallorca</u><br><br> a) En persona <span style="color:red;">(Actualment, cal sol·licitar cita prèvia, tel.: 971 17 60 94)</span>:<br><br> A l'oficina de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, i a les delegacions del FOGAIBA.<br><br> Si vol fer el pagament telemàtic, abans de venir a l'oficina ho pot realitzar als següents enllaços:<br><br> <a href="https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9810">Embarcacions fins a 6 m d'eslora</a>. <a href="https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9811">Embarcacions de més de 6 m d'eslora</a>.<br><br> b) Telemàticament:<br><br> Actualment, es poden renovar o fer duplicats d'aquelles llicències on no hi ha canvis de propietari, matrícula o nom de l'embarcació. L'import de les taxes per embarcacions de fins a 6 m. d'eslora és de 31,84 €, per a embarcacions majors és de 62,18 €.<br><br> Enllaç al tràmit: <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4209946">renovació o duplicat telemàtic</a></i><br><br><br><br> <u>Menorca, Eivissa i Formentera</u><br><br> Els requisits i la documentació necessària són els mateixos. Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa:<br><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.jsp&contenido=7429&tipo=3&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=498&codMenuPN=424&codMenuSN=428">Consell Insular d'Eivissa</a><br><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=546%3Allicencia-de-pesca-amb-embarcacio&catid=211%3Ajoventut-cultura-esports-i-lleure&lang=ca">Consell Insular de Formentera</a> 2020-09-01T18:34:47Z Registre d'Operadors Professionals de Vegetals (ROPVEG) 2020-08-24T11:16:48Z 2020-08-24T11:16:48Z Identificar i registrar a tots els operadors professionals: a) que s'introdueixin en la Unió o traslladin dins de la Unió vegetals, productes vegetals i altres objectes per als quals és necessari un certificat o un passaport fitosanitari requerits; b) els operadors professionals autoritzats a expedir passaports fitosanitaris; c) els operadors professionals que sol·licitin a l'autoritat competent l'expedició de certificats fitosanitaris; d) els operadors professionals autoritzats a aplicar les marques tipus NIMF 15 i uns altres. 2020-08-24T11:16:48Z Explotacions d'oví i caprí amb dificultats de comercialització pel COVID-19, 2020 2020-08-19T08:48:12Z 2020-08-19T08:48:12Z Ajudes estatals de minimis per a les explotacions ovines i caprines amb dificultats de comercialització de mens i cabrits com a conseqüència de les limitacions que imposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 2020-08-19T08:48:12Z Registre de maquinària agrícola de les Illes Balears. 2020-08-18T09:44:20Z 2020-08-18T09:44:20Z Registre d'inscripcions per donar d'alta, per efectuar el canvi de titular o per donar de baixa la maquinària agrícola de les Illes Balears. 2020-08-18T09:44:20Z Revisió de les ajudes del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de les convocatòries, per als anys 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, de determinades ajudes comunitàries directes 2020-08-11T09:27:53Z 2020-08-11T09:27:53Z Els anys 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, i 2019, es varen convocar, en el marc del que estableix el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, com també sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, de les següents línies d'ajuda: a) En matèria d'agricultura: L'ajuda del règim de "pagament bàsic" establerta en el Capítol I del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. El pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient establertes en el Capítol II del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. El pagament per a joves agricultors establert en el Capítol III del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre Ajuda associada als següents cultius: a. L'ajuda associada al cultiu de l'arròs definida en els articles 30, 31, 32 i 33 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada als cultius proteics definida en els articles 34, 35, 36 i 37 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada als fruits de clovella i als garrovers definida en els articles 38, 39 i 40 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada als llegums de qualitat definida en els articles 41, 42, 43 i 44 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b) En matèria de ramaderia: Ajudes associades a les següents explotacions: a. L'ajuda associada per a les explotacions que mantenguin vaques nodrisses definida en el Capítol II del Títol IV del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada per a les explotacions de boví d'enceball, definida en el títol IV, Capítol II Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada per a les explotacions de boví de llet definida en el Títol IV, Capítol II, del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada per a les explotacions d'oví definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. e. L'ajuda associada per a les explotacions de caprí definida en el Títol IV, Capítol IIdel Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. f. L'ajuda associada per als ramaders de boví de llet, boví d'enceball i oví i caprí que varen mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament base, definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c) En matèria d'agricultura i ramaderia: El règim simplificat per a petits agricultors que es regula en el Títol V del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Arrel de controls de tot tipus (control de camp, condicionalitat, retros, etc) que estableix la normativa comunitària i que s'adjunten al present procediment, es poden produir processos de revisió de les ajudes concedides i pagades de les ajudes esmentades anteriorment. És per això que es necessari obrir un procediment de revisió d'ofici per part del FOGAIBA. 2020-08-11T09:27:53Z Ajudes per a la limitació de l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies, per als anys 2018-2022 2020-07-22T12:06:59Z 2020-07-22T12:06:59Z Convocatòria d'ajudes per als anys 2018-2020, per a limitar l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies 2020-07-22T12:06:59Z Ajudes de minimis per replantar arbres, per a l'exercici 2020 2020-07-21T10:13:45Z 2020-07-21T10:13:45Z Convocatòria de minimis per replantar albercoquers, ametllers, figueres, garrovers, melicotoners, oliveres i pruneres, per a l'exercici 2020 2020-07-21T10:13:45Z Registre Oficial de Productors i Operadors fitosanitaris (ROPO) 2020-07-17T11:03:12Z 2020-07-17T11:03:12Z Identificar i registrar a tots els subministradors de mitjans de defensa fitosanitària, entitats de tractaments fitosanitaris, assessors en gestió integrada de plagues així com a usuaris professionals per a la comercialització, utilització i l'ús racional i sostenible dels productes fitosanitaris. La inscripció en el ROPO és un requisit imprescindible per a exercir l'activitat de: SECCIÓ 1 - SUBMINISTRADORS DE MITJANS DE DEFENSA FITOSANITÀRIA: *Fabricació o producció material, incloent-hi l'activitat d'emmagatzematge en les instal·lacions pròpies de la factoria. *Posada en el mercat o comercialització, incloent-hi la importació. Implica la titularitat de l'autorització del producte i la responsabilitat inherent a aquesta, incloent-hi si escau, la responsabilitat directa o subsidiària sobre la fabricació i sobre la logística. *Distribució o organització de la venda a l'usuari en general. Implica, si és el cas, la responsabilitat subsidiària sobre la logística. L'obligació d'inscripció en el registre no afecta als que comercialitzen exclusivament mitjans de defensa fitosanitària autoritzats per a usos no professionals. *Logística, incloent-hi transport i emmagatzematge, en cas que es realitze com a activitat específica independent, per compte del responsable de la comercialització o del distribuïdor. SECCIÓ 2 - TRACTAMENTS FITOSANITARIS: *Prestació de serveis d'aplicació de productes fitosanitaris per compte de tercers o dels propis socis de l'entitat o cooperativistes. *Aplicació de productes fitosanitaris, amb caràcter industrial i per compte propi, mitjançant equips o instal·lacions fixes (desinfecció de llavors o un altre material de reproducció vegetal, o tractaments postcollita) SECCIÓ 3 - ASSESSORAMENT FITOSANITARI: *Assessors independents *Assessors enquadrats en el sector subministrador o en el de tractaments *Assessors enquadrats en l'estructura empresarial de l'usuari *Assessors enquadrats en entitats d'assessorament de control de plagues SECCIÓ 4 - USUARIS PROFESSIONALS: La inscripció en el sector d'usuaris professionals del ROPO es produeix d'ofici (sense necessitat de sol·licitud de la persona interessada) en el cas dels titulars d'un carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris, d'acord amb el Decret 50/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, pel qual es regula la formació dels usuaris professionals i venedors de productes fitosanitaris per a l'obtenció dels carnets dels diferents nivells de capacitació a la comunitat autònoma de les Illes Balears. S'entén per mitjans de defensa fitosanitària, segons l'article 2.m) de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, els productes, organismes i elements destinats a controlar els organismes nocius, evitar els seus efectes o incidir sobre el procés vital dels vegetals de forma diferent als nutrients. Per tant, són mitjans de defensa fitosanitària els productes fitosanitaris (incloses les matèries actives pures) i els productes coneguts com "altres Mitjans de Defensa Fitosanitària -MDF" (inclosos els "organismes de control biològic-OCB"). 2020-07-17T11:03:12Z Procediment per comunicar canvis i aportar documentació dels centres de busseig recreatiu de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2020-07-17T10:06:05Z 2020-07-17T10:06:05Z Anualment, els centres de busseig recreatiu han de comunicar a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació qualsevol canvi de personal, administratiu o del material i de les instal·lacions que pugui diferir de la documentació inicial presentada en la sol·licitud d'autorització de centres. Amb aquesta finalitat, les persones interessades han de presentar al Registre Electrònic General de l'Administració, l'imprès de comunicació que consta als documents relacionats d'aquesta pàgina, a la qual han d'adjuntar la documentació que pertoqui, segons els canvis que s'hagin produït: 1. Escrit de la persona titular del centre de busseig amb la nova denominació específica del centre, adreça i/o domicili social de la persona jurídica titular d'aquest. 2. Escrit de la nova persona titular del centre i còpia de l'escriptura de constitució i/o modificació, de la persona jurídica i el seu NIF o, només NIF si és persona física. 3. Poder suficient o escriptura de constitució i/o modificació de l'entitat on consti que és persona administradora i el seu NIF. 4. Document d'alta o modificació en l'epígraf de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. 5. Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil subscrita pel centre de busseig per a les contingències i els riscs que es puguin causar a les instal·lacions del centre i durant el desenvolupament de les activitats pròpies d'aquest, tant als usuaris com al personal que presti serveis i a tercers; en la qual ha de constar: número de pòlissa, nom i domicili persona assegurada, l'entitat asseguradora i els requisits establerts a continuació: - Activitat assegurada, que ha de ser el centre de busseig recreatiu, - Objecte de l'assegurança, que ha de ser la responsabilitat del centre de busseig davant els usuaris dels seus serveis o d'altres persones per danys corporals o perjudicis econòmics que siguin conseqüència d'aquests danys corporals. - Suma mínima assegurada per sinistre de 800.000 €, amb un mínim de 150.000 € per víctima per danys corporals i de 150.000 € per danys materials. 6. Document d'inscripció com a empresa recarregadora de botelles per a respiració autònoma en activitats subaquàtiques emès per la Direcció General competent en Industria, en el cas de centres de busseig que disposin de compressors o sistemes de càrrega de botelles o recipients que contenguin aire comprimit o mescles de gasos respirables. 7. Justificant de la vinculació de la persona directora amb el centre, signat per ambdues parts o, en cas de que aquesta funció sigui assumida per la persona propietària del centre, una declaració conforme sobre el coneixement de les responsabilitats que té assignades. Així mateix, la persona directora del centre haurà de disposar i aportar alguna de les acreditacions que es recullen en l'annex II del Decret 14/2014, de 14 de març. 8. Relació del personal de què disposarà el centre i còpia de la documentació que acredita que la persona directora del centre compleix els requisits per exercir aquesta funció d'acord amb el que es regula a l'Annex II del Decret 14/2014, de 14 de març i de la documentació que habilita el personal tècnic per exercir les seves funcions d'acord amb allò que es preveu a l'Annex III de dit Decret. S'ha de disposar de personal amb qualificació de primers auxilis en suport vital bàsic amb desfibril·lador semiautomàtic i oxigenació per a accidentats de busseig, que estigui en condicions de fer, en el menor temps possible, una primera valoració i, si escau, adoptar les mesures que corresponguin encaminades a salvaguardar la salut del pacient. 9. Pla d'emergència i evacuació que inclogui, com a mínim i sens perjudici de la normativa d'aplicació, procediments per a la recuperació, ressuscitació, reanimació i evacuació d'accidentats; ús del subministrament d'oxigen d'emergència i informació sobre el recurs mèdic més adequat i del centre de medicina hiperbàrica més proper. El pla esmentat ha d'incloure, a més, la documentació acreditativa dels mitjans d'assistència disponibles; les qualificacions del personal en suport vital bàsic i primers auxilis, i en primers auxilis amb oxigen per a accidents de busseig, i la relació d'equips de primers auxilis, reconeguts o emesos per l'òrgan competent en la matèria. S'ha de disposar d'equip d'oxigen normobàric d'emergència, amb capacitat per subministrar a dues persones com a mínim durant el trasllat fins al centre mèdic. 10. Memòria explicativa de les activitats que s'han de dur a terme amb expressió del nombre màxim de persones usuàries, la descripció de les instal·lacions del centre i la relació dels materials i dels equips de que disposarà, que inclogui els destinats a immersió i els destinats a seguretat, i la relació embarcacions de què disposi el centre. 11. Constància documental de la cobertura de la garantia del servei de medicina hiperbàrica operatiu en vigor, a una distancia i altitud que permetin que pugui ser utilitzat, en un termini màxim de dues hores des del començament de l'evacuació des del punt d'immersió, per qualsevol mitjà de transport factible o, si escau, document acreditatiu emès pel personal mèdic responsable del centre de medicina hiperbàrica i l'especialista 2020-07-17T10:06:05Z Comunicació (confirmació i/o rectificació) de moviments d'entrada d'animals de producció a explotacions ramaderes 2020-07-16T06:34:19Z 2020-07-16T06:34:19Z Comunicació (confirmant o rectificant) de moviments d'entrada d'animals a explotacions ramaderes establert a l'article 5 del Reial decret 728/2007 2020-07-16T06:34:19Z Emissió d'un certificat sanitari oficial de moviment d'animals emès per veterinari oficial 2020-07-15T07:43:36Z 2020-07-15T07:43:36Z Obtenir els certificats oficials de moviment d'animals de producció regulats a l'article 50 de la Llei 8/2003 de sanitat animal 2020-07-15T07:43:36Z Llicència de pesca marítima esportiva 2020-07-06T08:01:34Z 2020-07-06T08:01:34Z És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori que autoritza la pràctica de la pesca marítima esportiva des de terra o des d'embarcació, en aigües interiors de les Illes Balears, per participar en competicions oficials i entrenaments. Tenen validesa durant 1 any. <b><i>Forma d'obtenir la llicència:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>En persona</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;A les oficines de la Direcció General de Medi Rural i Marí, a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller, i als Consells Insulars de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Documentació necessària per obtenir la llicència</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sol·licitud degudament emplenada (Veure apartat de documents). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia del DNI i original o passaport o, si és una renovació la llicència antiga. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia de la llicència federativa en vigor. 2020-07-06T08:01:34Z Autoritzacions de campionats de pesca marítima esportiva 2020-07-06T07:59:53Z 2020-07-06T07:59:53Z És el document administratiu obligatori que permet la celebració de campionats de pesca marítima esportiva a les Illes Balears. Els concursos de pesca que es duguin a terme en aigües exteriors d'espècies de protecció diferenciada con la tonyina, el peix espasa i altres, requeriran de l'autorització de la Direcció General de Recursos Pesquers i Aqüicultura del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. L'aprofitament d'un recurs comú com és la pesca requereix una actitud responsable per part de tots respectant talles, quotes, vedes i zones de reserva. El peix capturat per pescadors recreatius no pot ser venut. A les reserves marines de la Badia de Palma, illa del Toro, Illes Malgrats, Llevant de Mallorca, Nord de Menorca, Freus d'Eivissa i Formentera i Freu de Dragonera no es poden celebrar competicions de pesca. <b><i>Forma d'obtenir l'autorització:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>En persona</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;A les oficines de la Direcció General de Medi Rural i Marí, a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller, i als Consells Insulars de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Documentació necessària per obtenir la llicència: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sol·licitud degudament emplenada (Veure a l'apartat de documents). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia del DNI i original o passaport del responsable o organitzador del campionat. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resguard del pagament de la taxa corresponent. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Import de la taxa segons la modalitat de pesca del campionat: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pesca submarina: 138,36 € &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pesca esportiva: 92,25 € &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sistema de pagament de la taxa: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- On line a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx?idConselleria=3674&idConselleria=5250&lang=ca">enllaç</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc Popular, BBVA, Sa Nostra, La Caixa, Cajamar, Colonya Caixa Pollença i altres. 2020-07-06T07:59:53Z Ajudes 2019-2023, per a inversions en el sector vitivinícola 2020-06-29T07:33:07Z 2020-06-29T07:33:07Z Ajudes per a inversions, previstes en el capítol II, secció 4a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola (BOE núm. 12, del dia 13 de gener de 2018) 2020-06-29T07:33:07Z Ajudes de suport al sector ramader davant la crisi provocada per la COVID-19 2020-06-23T07:43:54Z 2020-06-23T07:43:54Z Ajudes de suport al sector ramader d'oví, caprí i porcí, davant la crisi provocada per la COVID-1 2020-06-23T07:43:54Z Ajudes per a l'emmagatzematge privat de vi 2020-06-22T11:26:59Z 2020-06-22T11:26:59Z Ajudes a l'emmagatzematge privat de vi per la crisi de l'COVID-19 2020-06-22T11:26:59Z Ajudes per a la collita en verd verema 2020-06-22T11:26:42Z 2020-06-22T11:26:42Z Ajut per a la collita en verd de la verema 2020 de parcel·les completes de vinya emparades per una Denominació d'Origen Protegida (DOP) 2020-06-22T11:26:42Z Sol·licitud per registrar l'activitat de pesca amb l'aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa 2020-06-17T11:09:35Z 2020-06-17T11:09:35Z El Diari de Pesca Recreativa és una aplicació mòbil que permet als usuaris que ho sol·liciten, declarar l'activitat pesquera des d'embarcació dins les reserves marines de les Illes Balears. Per obtenir les claus d'accés a l'aplicació, cal sol·licitar-les prèviament. 2020-06-17T11:09:35Z Autorització per al busseig recreatiu col·lectiu a les reserves marines 2020-06-09T11:37:24Z 2020-06-09T11:37:24Z És el document administratiu nominal, individual, intransferible i obligatori que autoritza als clubs i centres de busseig autoritzats a la pràctica del busseig recreatiu en aigües de les reserves marines. A les Illes Balears hi ha establertes 11 reserves marines: Nord de Menorca, els Freus d'Eivissa i Formentera, sa Punta de sa Creu de Formentera, Badia de Palma, illa del Toro, illes Malgrats, Migjorn de Mallorca, Llevant de Mallorca, Freu de sa Dragonera, la de la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago i la de l'Illa de l'Aire de Menorca. Les reserves marines de l'illa del Toro i de les illes Malgrats disposen de camps de boies com a únics punts on es poden amarrar les embarcacions dels clubs o centres de busseig. <u>Forma d'obtenir l'autorització:</u> La tramitació de les autoritzacions és telemàtica, no obstant, per accedir al tràmit cal que prèviament els clubs i centres de busseig disposin d'un codi d'usuari i d'una contrasenya. Per obtindre per primera vegada aquestes claus, cal enviar una sol·licitud amb la resta de documents requerits (veure el full de sol·licitud), o bé a l'adreça de correu electrònic, <a href="mailto:reservesmarines@dgpesca.caib.es?subject=Obtenció usuari-contrasenya accès tràmit">reservesmarines@dgpesca.caib.es</a>, o bé al núm. de fax 971 17 68 04. Un cop obtinguts el codi d'usuari i la contrasenya, es podran realitzar els tràmits per aconseguir les autoritzacions. Durant el procés s'haurà d'abonartelemàticament una taxa a través de la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). Un cop finalitzat els tràmits s'obtenen les autoritzacions en forma de document imprimible, les persones responsables els hauran de dur en el moment de la immersió. Les taxes de les autoritzacions segons la durada i la reserva marina són les següents: Reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats: 10,39 € per a la reserva d'1 torn de boia, o bé, 935,55 €/any. Reserva Marina del Nord de Menorca: 20,79 €/dia, o bé 467,78 €/any. Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera: 20,79 €/dia, o bé 467,78 €/any. Reserva Marina de la Badia de Palma: 20,79 €/dia, o bé 467,78 €/any. Reserva Marina del Migjorn de Mallorca: 20,79 €/dia, o bé 467,78 €/any. Reserva Marina del Llevant de Mallorca (zona autonòmica): 20,79 €/dia, o bé 467,78 €/any. Reserva Marina del Freu de sa Dragonera: 20,79 €/dia, o bé 467,78 €/any. Reserva Marina de la Punta de sa Creu: 20,79 €/dia, o bé 467,78 €/any. Reserva Marina de la costa nord-est d'evissa-Tagomago: 20,79 €/dia, o bé 467,78 €/any. Reserva Marina de l'Illa de l'Aire: 20,79 €/dia, o bé 467,78 €/any. <u>Tramitació de les autoritzacions a les reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats</u> Les zones de busseig col·lectiu d'aquestes reserves són fixes. Les persones interessades podran reservar de cada torn dues boies a partir de les 17 h del dia anterior. Si queden boies lliures del dia anterior, aquestes es podran reservar el mateix dia. Segons els interessos dels centres o clubs, poden optar per fer un únic pagament anual de 935,55 €, o bé abonar els 10,39 € que costa la reserva d'un torn de boia. Els pagaments telemàtic s'han d'efectuar amb targeta bancària. En cas de triar l'opció de reservar un torn de boia premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0044REBO&version=1">aquí</a> En cas de triar l'opció de pagament anual, primer s'haurà de pagar la taxa i després tramitar les autoritzacions de cada torn de boia de forma individual. Pagament anual premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0045ABCA&version=2">aquí</a> Reserva de boies premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0044REBO&version=1">aquí</a> <u>Tramitació d'autorització a la resta de reserves marines</u> Segons els interessos dels centres o clubs de busseig, es pot optar per fer un únic pagament anual de 467,78 €, o bé abonar els 20,79 € que costa concertar les immersions diàries. Els pagaments telemàtic s'han d'efectuar amb targeta bancària. Per fer la reserva diària premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0042ABCO&version=2">aquí</a> En cas de triar l'opció de pagament anual, primer haureu de pagar la taxa i després haureu d'obtenir les autoritzacions diàries de forma individual realitzant el tràmit oportú. Pagament anual premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0045ABCA&version=2">aquí</a>. Autorització d'immersió diària, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0042ABCO&version=2">aquí</a>. Plànols de les reserves marines dividits en quadrícules: Reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_illes_Malgrats_i_el_Toro.pdf">Plànol de les reserves</a>. Reserva marina del Nord de Menorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Nord_de_Menorca.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina dels Freus d'Eivissa i Formentera: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Freus.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina de la Badia de Palma: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Badia_de_Palma.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina del Migjorn de Mallorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Migjorn_de_Mallorca.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina del Llevant de Mallorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Llevant.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina de Sa Dragonera: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Dragonera.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina de la Punta de sa Creu: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/RESERVA_MARINA_PUNTA_CREU_QUADRICULAT.PDF">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina de la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/RESERVA_TAGOMAGO.PDF">Plànol de la reserva</a> (opció descàrrega document adjunt). 2020-06-09T11:37:24Z Autorització per al busseig recreatiu individual a les reserves marines 2020-06-09T06:38:06Z 2020-06-09T06:38:06Z És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori que autoritza a les persones interessades a la pràctica del busseig esportiu en aigües de les reserves marines.<br><br> A les Illes Balears hi ha establertes 11 reserves marines: Nord de Menorca i , els Freus d'Eivissa i Formentera, la Punta de sa Creu de Formentera, la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago, badia de Palma, Freu de sa Dragonera, illa del Toro, illes Malgrats, Migjorn i Llevant de Mallorca.<br><br> <b>Forma d'obtenir l'autorització (on line):</b> Permet obtenir l'autorització en forma de document de paper imprimible. L'autenticitat del document es comprovarà seguint l'enllaç que figura al costat de la marca digital del document.<br><br> Per aconseguir l'autorització cal realitzar el pagament d'una taxa que sols es pot fer <i>on line</i>, a través de la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).<br><br> L'import de les taxes varia segons la durada i la reserva marina.<br><br> <u>1. Autoritzacions diàries: 5,20 €</u><br><br> RM dels Freus d'Eivissa i Formentera RM del Migjorn de Mallorca RM del Nord de Menorca RM de la Badia de Palma RM del Llevant de Mallorca <span style="color:red;">(sols vàlida a la zona autonòmica)</span> RM de les Illes Malgrats RM de l'Illa del Toro RM del Freu de sa Dragonera RM de la Punta de sa Creu RM de la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago RM de l'Illa de l'Aire<br><br> Per sol·licitar l'autorització, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=3">aquí</a>.<br><br> <u>2. Autoritzacions setmanals: 15,59 €</u><br><br> RM de les Illes Malgrats RM de l'Illa del Toro<br><br> Per sol·licitar l'autorització, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=3">aquí</a>.<br><br> <u>3. Autoritzacions quinzenals: 10,39 € </u><br><br> RM dels Freus d'Eivissa i Formentera RM del Migjorn de Mallorca RM del Nord de Menorca RM de la Badia de Palma RM del Llevant de Mallorca <span style="color:red;">(sols vàlida a la zona autonòmica)</span> RM del Freu de sa Dragonera RM de la Punta de sa Creu RM de la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago RM de l'Illa de l'Aire<br><br> Per sol·licitar l'autorització, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=3">aquí</a>.<br><br> <u>4. Autoritzacions anuals: 51,98 € </u><br><br> RM dels Freus d'Eivissa i Formentera RM del Migjorn de Mallorca RM del Nord de Menorca RM de la Badia de Palma RM del Llevant de Mallorca <span style="color:red;">(sols vàlida a la zona autonòmica)</span> RM del Freu de sa Dragonera RM de la Punta de sa Creu RM de la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago RM de l'Illa de l'Aire<br><br> Per sol·licitar l'autorització, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=3">aquí</a>.<br><br> 2020-06-09T06:38:06Z Projectes programats inclosos a l'Estratègia de Desenvolupament Local d'Eivissa i Formentera 2020-06-05T09:45:31Z 2020-06-05T09:45:31Z Projectes programats inclosos a la Estratègia de Desenvolupament Local d'Eivissa i Formentera que hauran de contribuir al desenvolupament de la zona rural d'Eivissa i Formentera. 2020-06-05T09:45:31Z Projectes programats inclosos a l'Estratègia de Desenvolupament Local de Menorca 2020-06-05T09:13:23Z 2020-06-05T09:13:23Z Projectes programats inclosos a la Estratègia de Desenvolupament Local de Menorca que hauran de contribuir al desenvolupament de la zona rural de Menorca. 2020-06-05T09:13:23Z Projectes programats inclosos a l'Estratègia de Desenvolupament Local de Mallorca, 2014-2020 2020-06-04T09:41:12Z 2020-06-04T09:41:12Z Projectes programats inclosos a la Estratègia de Desenvolupament Local de Mallorca que hauran de contribuir al desenvolupament de la zona rural de Mallorca. 2020-06-04T09:41:12Z Manteniment del sector làctic crisi COVID19, 2020 2020-06-03T12:05:40Z 2020-06-03T12:05:40Z Ajudes per al sector làctic davant la crisi provocada per la COVID-19 2020-06-03T12:05:40Z Programa escolar de consum de fruita i llet, curs 2020/2021 2020-06-03T07:35:32Z 2020-06-03T07:35:32Z Ajudes per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet, per al curs escolar 2020-2021 2020-06-03T07:35:32Z Cooperació entre agents per crear i desenvolupar cadenes curtes de comercialització amb venda domiciliària 2020-06-02T10:10:13Z 2020-06-02T10:10:13Z Subvenció de les despeses per crear o desenvolupar venda domiciliària en cadena curta per part d'un grup de cooperació. 2020-06-02T10:10:13Z Registre General de Sanitat Vegetal 2020-06-02T09:35:39Z 2020-06-02T09:35:39Z L'objecte d'aquest procediment és el de sol·licitar o comunicar qualsevol fet, no inclòs en els procediments específics de Sanitat Vegetal de les Illes Balears. 2020-06-02T09:35:39Z Inscripció en el Registres Insulars Agraris de les Illes Balears, 2015 2020-05-29T06:42:39Z 2020-05-29T06:42:39Z Han de ser objecte d'inscripció en el registre insular agrari totes les explotacions agràries ubicades en el territori insular de cada consell insular 2020-05-29T06:42:39Z Cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions de promoció per a l'any 2020 2020-05-28T07:51:29Z 2020-05-28T07:51:29Z Subvenció de les actuaciones realitzades de promoció de la venda de produccions agràries en cadenes curtes de distribució, especialment en distribució domiciliària. 2020-05-28T07:51:29Z Declaració responsable d'inici de les activitats incloses en les mesures per a la diversificació dels sectors pesquers i aqüícola 2020-05-27T11:09:51Z 2020-05-27T11:09:51Z Les activitats de turisme pesquer o mariner, pesca-turisme i turisme aqüícola, regulades al Decret 22/2016, de 22 d'abril, pel qual es regulen les mesures per a la diversificació dels sectors pesquer i aqüícola a les Illes Balears s'iniciaran mitjançant la presentació telemàtica de la declaració responsable d'inici de l'activitat corresponent per mitjà d'aquest tràmit. 2020-05-27T11:09:51Z Autoritzacions de pesca submarina a les reserves marines de la Badia de Palma i del Migjorn de Mallorca 2020-05-25T15:39:02Z 2020-05-25T15:39:02Z Són els documents administratius nominals, individuals i intransferibles, obligatoris que permeten la pràctica de la pesca recreativa submarina a les reserves marines indicades. La taxa per a obtenir les autoritzacions és de 53,47 € per a cadascuna de les reserves. L'autorització a la Reserva Marina del Migjorn de Mallorca té una durada d'un any a partir de la data d'emissió (Ordre de la consellera de 15 d'agost de 2006, BOIB núm. 115). La durada de l'autorització de la Reserva Marina de la badia de Palma està per definir, mentre no es resolgui tendrà una durada d'un any a partir de la data d'emissió. La forma d'obtenir l'autorització és telemàtica. - Permet obtenir les autoritzacions en forma de document de paper imprimible. - L'autenticitat dels documents es pot comprovar seguint l'enllaç que figura al costat de la marca digital. - És convenient guardar el document a l'ordinador per als casos de necessitat com pèrdua o deteriorament poder fer còpies noves. 2020-05-25T15:39:02Z Sol·licitud de l'autorització per practicar la pesca marítima submarina a l'àmbit marí del Parc Natural de s'Albufera des Grau 2020-05-25T15:38:31Z 2020-05-25T15:38:31Z És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori que permet la pràctica de la pesca recreativa submarina a l'àmbit marí del PN de s'Albufera des Grau. L'autorització està gravada amb una taxa de 53,47 € i tendrà validesa fins el 31 de desembre de l'any d'emissió. Per obtenir l'autorització cal disposar d'una llicència de pesca recreativa submarina en vigor. En el cas que aquesta llicència s'hagi emès a una altra comunitat autònoma, durant el tràmit es sol·licitarà que s'adjunti un document que ho acrediti, aquest pot ser una fotografia de la mateixa llicència, o bé una còpia escanejada. L'obtenció de la llicència <b>NO</b> és immediata i requereix d'un informe preceptiu de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat. <i>Forma d'obtenir la sol·licitud de llicència:</i> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><i>- On line:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Una vegada realitzada la sol·licitud, la Direcció General de Pesca i Medi Marí, vist l'informe favorable de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, emetrà la corresponent autorització, la qual s'enviarà per correu postal a l'adreça de notificació assenyalada. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inici de la tramitació telemàtica, clicant en el següent enllaç: <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=AP0041PSAG&version=1">Autorització per a la pesca marítima submarina al Parc natural de s'Albufera des Grau</a>. 2020-05-25T15:38:31Z Declaració responsable d'emmagatzematge de productes pesquers 2020-05-22T10:11:17Z 2020-05-22T10:11:17Z Presentació per part dels concessionaris o els responsables de l'emmagatzematge de productes pesquers d'una declaració responsable d'inici de la seva activitat d'emmagatzematge de productes pesquers. 2020-05-22T10:11:17Z