vuelve

Funciones

L'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) és una entitat pública empresarial del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'ICIB té com a fins generals els relacionats amb el desenvolupament de les indústries i empreses culturals i creatives en el marc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els àmbits inicials de l'ens són l'audiovisual i la cultura digital, les arts escèniques, les arts visuals, el món editorial i la música, sense perjudici que futur s'hi puguin incorporar altres sectors, com el patrimoni, l'artesania, el disseny i la publicitat, o altres camps de la cultura.