vuelve

Funciones

El Servei de Política Financera i Assegurances és un òrgan administratiu integrat en la Direcció General del Tresor Política Financera i Patrimoni de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, que s'encarrega de fer les funcions de tutela relativa a les competències assumides en matèria de caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit, assegurances i qualssevol altres competències que assumeixi la Direcció General sobre aquestes matèries.

A més:— Dur el Registre administratiu  de distribuïdors  d’assegurances de les Illes Balears, i la supervisió de l’activitat dels mediadors.— Dur el registre d’alts càrrecs de caixes d’estalvis i informa les sol·licituds d'autoritzacions d'operacions i publicitat.— Fa la promoció i l’impuls d’instruments financers, així com el seguiment dels convenis de col·laboració amb les societats de garantia recíproca, i en especial, amb ISBA, SGR.