torna

Funcions

Sota la dependència directa del cap o la cap del Departament de Coordinació, li correspon:

• Donar suport tècnic en la tasca de coordinació de l’acció de govern amb la resta d’òrgans de la Conselleria i la resta de conselleries del Govern.

• Recopilar i estructurar les dades per al seguiment de l’acció de govern.

• Elaborar informes d’estat, seguiment i analítics de l’acció de govern, així com d’altres en relació amb les matèries pròpies de la Direcció General.

• Gestionar aplicacions informàtiques corporatives.

• Donar suport TIC a la Direcció General, incloent l’administració de webs.

• Impulsar la implantació de la gestió de projectes als diferents departaments de la Comunitat Autònoma.

• Exercir qualsevol altra funció pròpia del cos i escala al qual pertany.