torna

Funcions

Sota la dependència directa del director o directora de Coordinació, li correspon:

• Assessorar i donar suport al director general de Coordinació i als òrgans superiors i directius de la Presidència i la Conselleria de Presidència

• Controlar, coordinar i supervisar les funcions dels llocs que en depenguin, i també programar, organitzar i implantar mètodes de treball i de planificació a l’òrgan del qual depèn.

• Donar suport al director general de Coordinació en l’exercici de les funcions pròpies de la gestió dels expedients de contractes, subvencions i convenis.

• Gestionar les relacions de la direcció general de Coordinació amb la resta de conselleries sota la direcció del director o directora del Coordinació.

• Fer el seguiment d’inversions estatutàries.

• Executar les directrius de la Direcció General en l’àmbit de les seves competències.

• Assistir el director o directora general en les funcions que li encarregui.

• Dur a terme qualsevol altra tasca que, en l’àmbit de les seves competències, li encomanin els òrgans superiors

Depèn d’aquest Departament el Servei de Seguiment de Programes i Projectes i el Servei de Coordinació Interdepartamental.