torna

Funcions

Promoció de la salut; vigilància epidemiològica, avaluació continuada i anàlisi de l'estat de salut, de les malalties i de l'impacte en salut de les polítiques públiques de la població general i de determinats col·lectius vulnerables; promoció per a la reducció de les desigualtats en salut per raó de gènere, de territori, de classe social i de cultura per afavorir els col·lectius més desprotegits; participació dels ciutadans i ciutadanes, dels professionals i de les associacions de pacients; prevenció de les malalties: programes de vacunació, cribratge i detecció precoç de càncer i altres malalties; lluita contra el tabaquisme; salut sexual i reproductiva; promoció de la salut i vigilància epidemiològica a l'àmbit laboral, i també la resta d'actuacions sanitàries a l'àmbit de la salut laboral que preveu la normativa sanitària; protecció de la salut; salut ambiental, que inclou, entre d'altres, la vigilància de la qualitat de l'aigua de consum humà, de les aigües de bany i de la legionel·losi; ordenació dels aspectes higiènics i sanitaris d'activitats no sanitàries; seguretat alimentària i nutrició; control oficial i registres en matèria de salut pública; vigilància epidemiològica de les zoonosis; anàlisis químiques i microbiològiques de mostres d'aigües i aliments; iniciació i resolució dels procediments sancionadors en matèries pròpies de les seues competències; activitats de formació i investigació en matèries pròpies de les seves competències.