torna

Funcions

La Secretaria General de la Conselleria de Salut té atribuïda la competència d’instrucció dels procediments sancionadors.