torna

Funcions

L'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) s’integra en el sector públic instrumental i té dues grans àrees d’actuació: la gestió turística estratègica, per a la millora del posicionament de les Illes Balears, i la gestió turística sostenible, per reduir els impactes de l’activitat turística i així, també, contribuir a un millor posicionament de les illes com a destinació turística.


D’una banda, pel que fa a les funcions derivades de l’estratègia de sostenibilitat, l’AETIB és l’encarregada de gestionar el Fons per afavorir el turisme sostenible —que es nodreix de la recaptació de l’impost de turisme sostenible— i, en conseqüència, de dur a terme les tasques que la Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible li encomani, com ara l’avaluació dels projectes ITS presentats en cada pla anual; l’aprovació de la concessió de subvenció, la tramitació dels expedients o la transferència dels recursos; el seguiment i control dels projectes aprovats, i del pla de comunicació que han de complir els beneficiaris de les transferències.