torna

Funcions

Finançament autonòmic; control i seguiment del finançament afectat i del procedent de fons europeus; ordenació del sistema de finançament autonòmic i relacions financeres amb les hisendes territorials; coordinació i seguiment del finançament de les transferències de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma; tutela financera dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic i, si escau, dels ens locals.