torna

Funcions

Tresoreria general, dipositaria i endeutament; compliment d'obligacions tributàries; caixes d'estalvis i institucions de crèdit cooperatiu; societats de garantia recíproca; mediadors d'assegurances; mutualitats de previsió social; tutela financera dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic i, si escau, dels ens locals; exercici de les funcions previstes en la legislació de patrimoni, és a dir, preparació, tramitació i resolució dels expedients patrimonials prevists en les lleis; ordenació, gestió, inventari i defensa dels béns i drets de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels organismes autònoms; obligacions tributàries derivades de la titularidad dels béns; gestió dels riscs dels béns; inscripció i regularització de les titularitats cadastrals i registrals dels béns; dipòsit dels drets de propietat industrial. Igualment, exerceix les funcions de responsable del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.