torna

Funcions

Impuls d'iniciatives que promoguin l'economia circular basades en la prevenció, la preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus i la reutilització de productes; energies convencionals i alternatives; foment i planificació de l'eficiència energètica i utilització d'energies renovables; mobilitat elèctrica; ordenació energètica; instal·lacions elèctriques d'alta tensió; xarxes de transport i distribució d'electricitat i gas; seguretat industrial de les instal·lacions elèctriques d'alta tensió i d'instal·lacions de transport i distribució de gas i electricitat; coordinació d'actuacions en matèria de canvi climàtic; compliment dels compromisos de reducció d'emissió de gasos d'efecte hivernacle; control de la contaminació atmosfèrica; inventari d'emissions; qualitat de l'aire; laboratori de l'atmosfera; seguiment de l'evolució del clima; estadístiques energètiques i de canvi climàtic; coordinació i control de les polítiques energètiques de l'Administració de la Comunitat Autònoma i de les seves entitats instrumentals; autorització de les activitats de producció i gestió de residus; registre de la informació en matèria de producció i gestió de residus; planificació de residus i sòls contaminats; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.