torna

Funcions

Funcions del Servei

 • Donar suport en matèria de finançament sanitari públic a l’òrgan en què s’integra.
 • Coordinar i controlar un sistema de seguiment de les fonts del finançament sanitari públic de les Illes Balears.
 • Estudiar i analitzar mesures per optimitzar el finançament sanitari públic de les Illes Balears d’acord amb la
  normativa.
 • Coordinar i controlar un sistema de seguiment dels fons específics en matèria sanitària assignats a la Conselleria,
  incloent-hi el Servei de Salut.
 • Impulsar i coordinar estratègies dirigides a incrementar els ingressos del Servei de Salut.
 • Coordinar els aspectes econòmics de la gestió dels fons dels quals s’encarregui.
 • Emetre els informes que li encomanin en matèria de finançament sanitari.
 • Planificar, fomentar i difondre les funcions corresponents al Servei.
 • Preparar les estadístiques corresponents al Servei.

Font: Ordre del conseller de Salut de 17 de juny de 2013 per la qual s’aprova l’atribució de funcions als llocs de
feina de la Conselleria de Salut i del Servei de Salut de les Illes Balears.