torna

Funcions

 

La Direcció General de Consum, exerceix les seves competències en els àmbits materials següents

 

La defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries; control de mercat i inspecció de consum; informació i atenció a les persones consumidores i usuàries; tramitació i mediació de les reclamacions i denúncies de consum; resolució de les controvèrsies a través de l’arbitratge de consum; educació i formació en l’àmbit del consum; relacions amb les associacions de consumidors i suport a aquestes; coordinació amb el Consell de Consum de les accions prioritàries en la matèria, i iniciació i resolució dels procediments sancionadors en matèries pròpies de la seva competència.