torna

Funcions

El Servei de Gestió Financera del Sector Públic està adscrit al Departament de Tresoreria de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

 

Al Servei li correspon controlar, coordinar i gestionar les necessitats de tresoreria dels ens del sector públic instrumental per mitjà dels plans de tresoreria.

 

Així mateix, tramita les autoritzacions per concertar, modificar o cancel·lar comptes bancaris i altres productes financers, llevat de l’endeutament, dels ens del sector públic instrumental i fer-ne el seguiment i control, com també tramita la concessió i fa el seguiment dels préstecs reintegrables i bestretes extraordinàries de l’Administració de la Comunitat Autònoma als ens del sector públic instrumental i a altres entitats.