torna

Funcions

D'acord amb el Decret 24/2015, de 7 d'agost, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a la DGRH li corresponen les funcions i competències següents:

 

  • Planificació hidrològica
  • Tarifes d'aigua
  • Infraestructures hidràuliques
  • Domini públic hidràulic
  • Laboratori de l'aigua
  • Subministrament d'aigua i sanejament d'aigües residuals
  • Incoació i resolució dels expedients sancionadors