torna

Funcions

Servei de Planificació Social: planificació de la política d’afers socials; elaboració de normativa, avaluacions de plans i programes d’afers socials; registre, autorització i inspecció de serveis i centres socials d’àmbit autonòmic; ordenació i gestió del Registre Unificat de Serveis Socials d’àmbit autonòmic; coordinació amb les direccions generals de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma en matèria d’elaboració, seguiment i avaluació dels plans sectorials d’afers socials d’àmbit autonòmic; gestió dels expedients de la renda mínima d’inserció, el Pla d’Atenció a la Població d’Ètnia Gitana i el Pla Concertat de Prestacions Bàsiques.