torna

Funcions

Ens del sector públic instrumental del Govern de les Illes Balears, creat per la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014, adscrit a la Conselleria de Medi Ambient i Territori, que té com a fins generals tots els relacionats amb la cartografia i la informació territorial de competència del Govern i de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Entre les seves funcions i competències es troben, entre d’altres:

- elaborar, recopilar i distribuir la cartografia bàsica i derivada de referència de les Illes Balears

- proposar els plans cartogràfics de les Illes Balears

- proposar les normes tècniques orientades a la interoperabilitat de les dades territorials de diferents ens i organismes públics de les Illes Balears

- desenvolupar i mantenir les infraestructures físiques i tecnològiques relatives a geodèsia i sistemes de posicionament

- gestionar la infraestructura de dades espacials de les Illes Balears

- donar suport en matèria cartogràfica i d’informació geogràfica a les conselleries, organismes i entitats del Govern de els Illes balears i a la resta d’administracions públiques de les Illes Balears.

Entre altres tasques, es dedica a l'elaboració de productes cartogràfics d'alta qualitat i precisió, com mapes, ortofotografies, etc.. Cal destacar l'elaboració del Mapa Topogràfic de les Illes Balears, a escala 1:5000, i que té la consideració de cartografia bàsica oficial segons la normativa vigent. També elabora mapes de les zones urbanes, a escala 1:1000 i cartografía temàtica, com ara diferents mapes d'usos del sòl.

Aquesta informació cartográfica es destina a ser explotada en els moderns Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) que elabora i gestiona la pròpia empresa, i serveix de base per al coneixement, la planificació i la gestió del territori de les Illes Balears.

Per altra banda, l’Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears és l'òrgan assessor en matèria cartogràfica del Govern i el que proposa la planificació cartogràfica. Així mateix, gestiona el registre de cartografia i assisteix tècnicament els diferents departaments del Govern així com la resta d'administracions públiques que ho sol•licitin.