torna

Funcions

Ordenació i planificació del transport marítim entre ports o punts de la comunitat autònoma sense connexió amb altres ports o punts d'altres àmbits territorials; intervenció administrativa en matèria de navegació i titulacions nauticoesportives i en matèries de la seva competència; participació i seguiment de la política de transport aeri; promoció i planificació de la participació de la Comunitat Autònoma en la gestió dels aeroports (cogestió aeroportuària); infraestructures portuàries de competència autonòmica i gestió del domini públic portuari; facultats i competències que estableix la normativa vigent en matèria de Ports de les Illes Balears.