torna

Funcions

Implementació, impuls, coordinació i seguiment dels plans, projectes i programes estratègics del Govern; coordinació interdepartamental entre òrgans de conselleries diverses; suport directe a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en l'exercici de les seves atribucions; coordinació estratègica amb el Gabinet de la Presidència com també la coordinació de les matèries de caràcter transversal. Així mateix, assumeix el suport al Govern en les relacions amb el Parlament; coordinació de la iniciativa legislativa i de l'exercici dels poders normatius del Govern i de l'Administració de la Comunitat Autònoma; coordinació del desplegament normatiu de l'Estatut d'autonomia; coordinació dels processos de transferència de funcions i serveis; inventari general d'òrgans col·legiats; registre de convenis i acords; relacions amb el Consell Consultiu i altres òrgans estatutaris; relacions amb el Consell Assessor de Dret Civil. També li corresponen el desplegament normatiu i la coordinació de les polítiques d'igualtat i diversitat; l'impuls de la incorporació de la perspectiva LGTBI i d'accessibilitat universal en les polítiques, els serveis i les actuacions d'àmbit autonòmic; la col·laboració i coordinació amb els consells insulars i altres institucions de les Illes Balears; coordinació del pla de conciliació.