torna

Funcions

Planificació, ordenació i foment dels sectors agrícoles i ramaders; gestió de l'aigua per a regadiu; infraestructures necessàries per a la producció agrària (construccions agràries i de regadius); explotacions agràries prioritàries; foment agrari; vies pecuàries i pastures; denominacions d'origen; sanitat, benestar i alimentació dels animals; sanitat vegetal; desenvolupament rural; formació, capacitació, investigació i laboratori agrari, registres interinsulars agraris, llavors i plantes de viver; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.