torna

Funcions

El Consell Econòmic i Social (CES) és una institució pública consultiva en matèria social, econòmica, laboral i ocupacional.
La importància de la seva tasca ve reflectida en l'article 42 de l'Estatut d'Autonomia, el qual el defineix com a "òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social".
Aquest article ha estat desplegat per la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 150, de 9 de desembre de 2000), del Consell Econòmic i Social, juntament amb el Reglament d'organització i funcionament de la institució, aprovat mitjançant el Decret 128/2001, de 9 de novembre (BOIB núm. 140, de 22 de novembre).