torna

Funcions

La Secretaria Autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística, assimilada en rang a un òrgan directiu de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, coordina i controla la gestió dels òrgans directius següents: Direcció General de Política Universitària i Recerca i Direcció General de Política Lingüística. La regulació de la Secretaria autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística s'estableix reglamentàriament.