torna

Funcions

La Secció de Publicitat coordina i planifica les campanyes de publicitat institucional del Govern; elabora els plecs de prescripcions tècniques per a les campanyes de publicitat institucional del Govern i fa el seguiment del procediment administratiu pertinent, i, així mateix, dona assistència tècnica en relació amb la publicitat institucional.