torna

Funcions

El Servei de Dipositaria gestiona el Registre de les fiances de la CAIB