torna

Funcions

Impuls i foment de la implantació de l'educació 0-3 anys; innovació educativa; família i participació, moviment associatiu (d'alumnes i de pares i mares); consells escolars (autonòmic, insulars, municipals i de centre); serveis i activitats complementaris; gestió de les beques i ajuts en l'àmbit educatiu no universitari; noves tecnologies aplicades a l'educació; materials didàctics i llibres de text; atenció a la diversitat; convivència i èxit escolar; formació permanent del professorat; ensenyament del català i normalització lingüística en l'àmbit educatiu; concessió de l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes; gestió dels cursos i de les proves lliures inclosos en el Pla de Formació Lingüística i Cultural, i expedició dels certificats de notes i de capacitació inclosos en el Pla esmentat; foment de les llengües.