torna

Funcions

Defensa i foment de la funció social de l'habitatge i del compliment de la normativa aplicable; disseny i execució de polítiques públiques d'habitatge; ordenació de l'habitatge i servei d'inspecció; foment, coordinació i gestió de les ajudes públiques en matèria d'habitatge; programació, regulació i control de l'habitatge de protecció oficial i amb altres tipus de protecció pública; concertació i coordinació de les polítiques d'habitatge amb altres administracions públiques; programació de la promoció pública d'habitatges d'iniciativa pública i altres formes d'accés a l'habitatge; identificació, registre i interlocució amb els grans tenidors d'habitatge i mobilització d'habitatges desocupats; promoció i gestió del patrimoni públic d'habitatge, incloent-hi les polítiques de sòl residencial; foment de la rehabilitació d'immobles; foment de la regeneració i renovació d'àrees urbanes i espais públics; supressió de barreres arquitectòniques; control de la qualitat de l'edificació i inspecció tècnica d'edificis; valoracions immobiliàries; elaboració i contractació de projectes de construcció i reforma d'edificis i espais públics per a les diferents conselleries del Govern de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental; en aquesta matèria, pot donar suport a altres administracions públiques de les Illes Balears i a entitats sense ànim de lucre.