torna

Funcions

Les reclamacions economicoadministratives constitueixen una particularitat de l'ordenament financer i són la via fonamental de revisió administrativa prèvia al recurs contenciós-administratiu. Es configura com un recurs administratiu especial, tant per la matèria (tributària) com pels òrgans que el substancien (els anomenats òrgans econòmicoadministratius).

Les reclamacions economicoadministratives es regulen fonamentalment en la Llei 58/2003, de 27 de desembre, general tributària, i en el Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa.

En l'àmbit de les Illes Balears, d'acord amb allò que preveu l'article 134 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en la seva redacció per Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, s'ha d'atendre al Decret 20/2012, de 16 de març, pel qual es regula l'estructura dels òrgans competents per al coneixement i resolució de les reclamacions economicoadministratives que es produeixin dins l'àmbit de la gestió econòmica, financera i tributària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.