torna

Funcions

El Departament de Tresoreria és una unitat administrativa integrada en la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.
 

  El Departament dirigeix, coordina i supervisa les unitats administratives vinculades amb la gestió de les competències de la Direcció General, així com s'encarrega de coordinar les funcions de tutela relativa a les seves competències.
  Els serveis adscrits al Departament són:
  Servei de Gestió Financera
  Servei de Política Financera i Assegurances
  Servei de Dipositaria
  Servei d'Endeutament
  Servei de Gestió Financera del Sector Públic

  A més, el Departament de Tresoreria és competent per a negociar les condicions financeres de les operacions d’endeutament, coordinar la política d’endeutament de la Comunitat Autònoma i dels organismes del sector públic, i també les relacions amb l’Estat en l’àmbit de la tresoreria.