torna

Funcions

El Servei de Transparència i Bon Govern té encomanat l'impuls i la coordinació interdepartamental de la transparència del Govern, de l'Administració autonòmica i del sector públic instrumental, tant en el vessant de la publicitat activa com del dret d'accés. Així mateix, coordina la implantació de mesures per impulsar el bon govern.