torna

Detall de la notícia

Imatge 1300227

Inventari General de Béns i Drets de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

L'Inventari General de Béns i Drets de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears està regulat per la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, (BOIB núm. 49, de 24 d’abril de 2001) i pel Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11 de abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 192, de 24 de desembre de 2005).

El Servei de Patrimoni de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni és l'encarragat de gestionar l'Inventari General de Béns i Drets de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l'ampara del Decret 12/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 97 ext., de 2 de juliol), en relació a l'Ordre del conseller d’Hisenda i Pressuposts de 17 de juny de 2013 per la qual s’aproven les funcions dels llocs de treball de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts (BOIB núm. 88, de 22 de junio).

A continuació, podeu consultar els diferents tipus de béns de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de la seva propietat, cedits o adscrits: