torna

Detall de la notícia

Imatge 5836411

Camps d'aprenentatge de les Illes Balears. Curs 2023-2024

Els camps d’aprenentatge (CA) són centres educatius que permeten desenvolupar aspectes del currículum escolar mitjançant l’observació, l’experimentació i el treball de camp en un medi natural i cultural singular de les Illes Balears, fent especial menció als continguts de l’educació ambiental.

Els centres educatius, que imparteixin educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, formació professional bàsica, educació de persones adultes, centres d’educació especial, per visitar els CA poden fer les seves sol·licituds seguint les passes següents:  

Sol·licituds per al curs 2023-2024

 • La sol·licitud d’estada/visita s’ha de fer mitjançant el GestIB, s’ha de tramitar segons el procediment que hi apareix i ha d’incloure una proposta didàctica (annex 2). Trobareu l’apartat dels camps d’aprenentatge seguint la ruta següent: centre -> camps d’aprenentatge.

 

 • S’entén per estada anar a un camp d’aprenentatge i pernoctar i s’entén com a visita anar a un camp d’aprenentatge a realitzar qualque activitat puntual durant l’horari escolar.

 

 • Els camps d’aprenentatge rebran alumnes de dilluns a divendres de dia 25 de setembre de 2023 a 21 de juny de 2024, a excepció dels dies de tasques internes específics de cada camp i que quedaran reflectits en el calendari del Gestib de cada camp d'aprenentatge.

 

 • El calendari de sol·licituds dels centres educatius és el següent:
  - De l’1 al 12 de setembre: primer termini de sol·licituds
  - Dia 18 de setembre: publicació de les llistes d’estada/visita assignades
  - Del 19 al 21 de setembre: període de confirmació de l’estada/visita assignada
  - A partir del 22 de setembre fins al 20 de juny: calendari obert de sol·licituds amb els dies disponibles

 

 • La informació de totes les sol·licituds quedarà reflectida al programa de gestió de centres docents de les Illes Balears (GestIB) seguint la ruta següent: centre -> camps d’aprenentatge -> calendari de visites.
  Abans de realitzar una sol·licitud convé consultar el calendari de disponibilitat de cada CA i observar si hi ha sol·licituds pendents d’acceptació d’altres centres per a la mateixa data o si es tracta d’un dia de tasques internes del CA. A la sol·licitud hi han de constar les dates i les activitats que se sol·liciten; en el cas que ja s’hagin adjudicat, se n’assignaran unes altres tan pròximes a les sol·licitades com sigui possible.

 

 • Les sol·licituds del primer termini s'assignaran en funció de la puntuació obtinguda durant el procés de baremació.

 

 • En el cas del Camp d'Aprenentatge Es Palmer (Campos), aquest curs no hi haurà pernoctacions.

 

 • Abans de sol·licitar una estada o visita cal dirigir-se a la pàgina del Camp d'Aprenentatge corresponent per comprovar les seves particularitats.

 

 

Funcionament dels camps

Instrucció 38/2023, de 14 juliol de 2023, per la qual es regula el funcionament dels Camps d’Aprenentatge de les Illes Balears (CA) per al curs 2023-2024 

Contacte

 

Servei d’Innovació Educativa

Telèfon: 971 177 781

Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es.