torna

Detall de la notícia

Imatge 5631223

La Mesa de l'Ensenyament Concertat ratifica el nou Acord Marc 2023-27 que es signarà aquest divendres 17 de març

\ Es revisa i incrementa el mòdul de despeses de funcionament dels centres per garantir el principi de gratuïtat i assegurar la viabilitat econòmica dels centres

\ La proposta que avui s’ha presentat recupera el que havia quedat pendent de l’anterior i incorpora noves millores

Els sindicats i patronals que integren la Mesa ha ratificat avui per unanimitat el nou Acord Marc (2023/27) de millora per a l’ensenyament privat concertat. El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, ha emplaçat eals membres de la Mesa a la signatura de l’Acord que tendrà lloc al Consolat de Mar el divendres 17 de març.

En finalitzar la reunió, el conseller ha destacat a parer seu els tres elements més importants de l’Acord: l’increment dels mòduls de funcionament de centres “que ahir ja es va aprovar a Consell de Govern i que suposen un increment del 7,5% en el 2023 per un import d’1,7 milions d’euros. Aquest concepte no s’havia incrementat des de 2008, llevat d’un petit augment del 3,5% l’any passat, i era necessari fer-ho per adaptar-lo a l’increment de les despeses i a l’adequació al nivell de vida, una acció necessària per a la supervivència dels centres”.

El segon element destacat de l’Acord segons Martí March, és el procés d’equiparació dels treballadors i, el tercer, és que a partir de l’acord s’obrin una sèrie de negociacions sobre jubilacions parcials, els centres d’atenció preferent, i altres punts que s’hauran de tractar durant la pròxima legislatura. “Jo crec que tot plegat, tots aquests punts, van en la línia de millora de la qualitat de l’educació, des d’una perspectiva d’equitat perquè l’objectiu final d’incrementar els mòduls és, a banda d’adequar la inversió a la realitat dels centres, avançar cap a la gratuïtat, que l’ensenyament obligatori sigui gratuït i que el que es pagui sigui per qüestions que no afecten l’escolarització obligatòria”. March ha assenyalat que també es pretén obrir noves perspectives del que s’ha d’entendre com a equitat educativa, “sovint es parla del fet que l’escolarització ha de ser equitativa, ha de ser equilibrada, perquè la distribució de l’alumnat amb dificultats sigui el més adequada possible i no es concentri en determinades escoles i l’acord va en aquest camí”. Finalment, el conseller ha afirmat que “és un acord en què els treballadors hi guanyen, perquè els seus drets sociolaborals surten afavorits i reforçats, hi guanya la patronal, perquè l’increment del mòdul és clau, i es millora la qualitat de l’educació. Al final, l’important, tant de l’acord ratificat ahir amb la pública com el d’avui amb la concertada, és afavorir l’alumnat. Amb aquest acord posam de manifest que, tot i que la nostra prioritat és l’ensenyament públic, consideram que la concertada és un servei públic, finançat amb doblers públics i que necessita una regulació”.

El conseller ha volgut recordar que a l’hora de parlar d’equiparació retributiva és convenient comparar les condicions de la concertada a Balears amb la de la resta de comunitats autònomes  i també tenir en compte que a Balears la concertada representa un 28% de l’escolarització. El nou acord suposarà un increment aproximat de 18 milions d’euros entre els anys 2023 i 2027.

Punts destacats de l’acord

Entre els punts més destacats de l’acord en destaquen els següents:

 • La revisió del mòdul de despeses de funcionament dels centres a partir de gener de 2023 per garantir el compliment del principi de gratuïtat i assegurar la viabilitat econòmica dels centres
 • Completar l’aplicació de l’equiparació retributiva amb el professorat de la pública, sense tenir en compte els conceptes retributius lligats a l’antiguitat, el gener de 2023
 • A partir de l’1 de setembre de 2023, l’activitat lectiva màxima setmanal del professorat dels nivells educatius de primer i segon cicle d’ESO, Formació Professional Bàsica, Mitja i Superior i Batxillerat serà de 23 hores lectives setmanals.
 • S’estableix el calendari de pagament del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat (sexennis), a partir del segon i fins al cinquè, amb inici del pagament del segon sexenni el setembre de 2023
 • Negociació d’un acord de reducció progressiva de ràtios a partir del curs 2023-24.
 • Negociació d’un acord de recol·locació del professorat de concertada que es pugui veure afectat per la reducció d’unitats
 • Paga extraordinària única d’antiguitat dels 25 anys, que es compensarà amb el cobrament dels sexennis
 • S’iniciarà un estudi a partir del curs 2023/24 per determinar el cost de funcionament per unitat concertada amb l’objectiu d’establir un finançament suficient per garantir la gratuïtat dels ensenyaments concertats.
 • Reconeixement com a centres d’atenció preferent de determinats centres privats concertats a partir del curs 2023/24
 • L’any 2023 es completarà la concertació de l’orientació a l’educació infantil i primària.
 • A partir de gener de 2024 se signarà l’ampliació de l’acord de jubilacions parcials del professorat i s’iniciaran les negociacions per introduir noves millores que alleugereixin la càrrega lectiva i reconeguin la funció tutorial.

Cal tenir present que el 27 de maig de 2016 es va aprovar l’Acord de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears que va suposar una millora significativa de les condicions sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat i ara cal completar la seva aplicació en tot allò que ha quedat pendent.

Per altra banda, des de 2016 s’han signat altres acords de millora no previstos en aquell moment, com han estat els dos acords de jubilacions parcials i també s’han incorporat altres millores com l’increment de la dotació bàsica de professorat d’atenció a la diversitat o l’assumpció, per part de l’administració, de les indemnitzacions per acomiadament en determinats supòsits derivats de l’entrada en vigor de la reforma laboral.

Així mateix, la Conselleria d’Educació i Formació Professional ha incorporat a l’acord altres mesures de millora per al sector que, a més de les condicions sociolaborals dels docents, tenguin en compte altres aspectes que també representaran una millora per al conjunt del sector, com puguin ser, per exemple, la revisió dels mòduls d’altres despeses, completar la concertació de l’orientació educativa a les etapes d’Educació infantil i Educació primària o el reconeixement de la consideració de centres d’atenció preferent de determinats centres privats concertats en funció de les característiques i  necessitats del seu alumnat.