torna

Detall de la notícia

Imatge 5594434

AJUDES PER A EXTRAESCOLARS DE CURS 2022/2023

Atès l'elevat nombre de sol·licituds rebudes en relació amb aquesta Convocatòria, i amb l'objecte d'agilitzar els tràmits, us informem que de forma progressiva s’han anat publicant les resolucions amb llistes de sol·licituds amb resultat favorable i també la resolució de denegació de l'ajuda amb el motiu a la pàgina web de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques i al Bolletí Oficial de les Illes Balears: 

PRIMERA LLISTA DE BENEFICIARIS  (publicació BOIB Nº 25 de 25 febrer 2023 )

SEGONA LLISTA DE BENEFICIARIS (publicació BOIB  Nº 34 de 16 març 2023)

TERCERA LLISTA DE BENEFICIARIS (publicació BOIB Nº 69 de 25 de maig 2023)

CUARTA LLISTA DE BENEFICIARIS (publicació BOIB Nº 108 de 3 de agost 2023)

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL BENEFICIARIS PARCIALS  (L'import concedit és inferior al sol·licitat). Es disposa un termini de deu (10) dies hàbils per presentar al·legacions, comptadors des del 30 de maig 2023. Les al·legacions es poden dur a terme preferentment mitjançant el tràmit telemàtic AL·LEGACIONS A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL (SEU ELECTRÒNICA CAIB)

INFORME EXPEDIENTS EN ELS QUALS S'HA D'ESMENAR LA SOL·LICITUD DE LA CONVOCATÒRIA.   Es disposa un termini de deu (10) dies hàbils per esmenar les sol·licituds comptadors des del 30 de maig 2023. Les esmenes es poden dur a terme preferentment mitjançant el tràmit telemàtic REQUERIMENT D'ESMENA DE LA SOL·LICITUD (SEU ELECTRÒNICA CAIB)

SEGON INFORME EXPEDIENTS EN ELS QUALS S'HA D'ESMENAR LA SOL·LICITUD DE LA CONVOCATÒRIA.   Es disposa un termini de deu (10) dies hàbils per esmenar les sol·licituds comptadors des del 12 de juny 2023. Les esmenes es poden dur a terme preferentment mitjançant el tràmit telemàtic SEGON REQUERIMENT D'ESMENA DE LA SOL·LICITUD (SEU ELECTRÒNICA CAIB)

RESOLUCIÓ  DENEGACIÓ AJUDA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (publicació BOIB Nº 108 de 3  agost 2023). Contra aquesta Resolució es pot interposar un Recurs Potestatiu de Reposició (veure Resolució).

Amb l'objecte de facilitar el tràmit, s'ajdunta el Model genèric de Recurs de Reposició. Es pot tramitar a la Seu Electrònica accedint a  https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4213695/