torna

Detall de la notícia

Normativa

Normativa autonòmica

Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de 15 de gener de 2015).

Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023

Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de les Illes Balears (BOIB núm. 112, de 29 de juliol de 2010).

Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

Instrucció 3/1999, de 17 de març, del viceinterventor general i tresorera general sobre comptabilització de les operacions d'endeutament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Instrucció 3/2008, de 16 d'octubre, del director general del Tresor i Política Financera i l'interventor general sobre procediment per a la comptabilització del pagament del cupó i les amortitzacions de les emissions d'obligacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Instrucció 1/2020 de l’interventor general i de la directora general del Tresor i Política Financera, de modificació del procediment de comptabilització de les operacions d’endeutament de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears de les instruccions 3/1999 i 3/2008

 

Normativa estatal

Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes (BOE núm. 236, d'1 d'octubre de 1980)

Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera (BOE núm.103, de 30 d'abril  de 2012)

Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic (BOE núm. 305, de 21 de desembre de 2013)

Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modficació parcial de les lleis dels imposts sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni (BOE núm. 285, de 29 de novembre de 2006)

Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic (BOE núm. 315, de 30 de desembre de 2014)

Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i de les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017, pàgines 57247 a 57256)

Resolució de 9 de setembre de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la qual es defineix el principi de prudència financera de les comunitats autònomes de les operacions financeres que tinguin per objecte actius financers o la concessió d'avals, reavals o una altra classe de garanties públiques o mesures de suport extra pressupostari (BOEnúm. 220, de 14 de setembre de 2015, pàgines 80911 a 80915)