torna

Detall de la notícia

Procés d'estabilització pel sistema de concurs oposició de personal funcionari de l'ATIB

15/02/2023

Es fa pública la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del procés d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de
l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu.

Si la persona interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat, l'Administració considerarà que desisteix de la sol·licitud.

Podeu consultar la Resolució en el web <http://oposicions.caib.es> accedint al cos i a la Seu Electrònica.

 

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova el procés d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Podeu consultar la convocatòria en els documents adjunts o en la Seu electrònica.