torna

Detall de la notícia

Imatge 5510630

Correcció d'errades de la convocatòria del procés selectiu de Serveis Ferroviaris de Mallorca

13/02/2023

Es fa pública la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu (fins al dia 27 de febrer de 2023).

Si la persona interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat, l'Administració considerarà que desisteix de la sol·licitud.

Podeu consultar la Resolució  esmentada en el web <http://oposicions.caib.es> accedint al cos i a la Seu Electrònica.


 

30/01/2023

Correcció d’errades  de la convocatòria del procés selectiu de Serveis Ferroviaris de Mallorca

En el BOIB núm. 13, de 28 de gener, s' ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Podeu consultar el BOIB esmentat a l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/13/1128643

23/12/2022

S'ha publicat  en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Podeu consultar la convocatòria en la Seu electrònica