torna

Detall de la notícia

Imatge 5510644

Correcció d'errades de la convocatòria del procés selectiu per a l'accés a diverses categories del personal laboral

17/01/2023

Correcció d'errades de la convocatòria del procés selectiu per a l'accés a diverses categories del personal laboral

En el BOIB núm. 8, de 17 de gener, s’ ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d'errades de la convocatòria del procés selectiu per a l'accés a diverses categories del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 20 de desembre

Podeu consultar el BOIB esmentat a l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/8/1127976

17/01/2023

Modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador del procés selectiu per a l'accés a diverses categories del personal laboral

En el BOIB núm. 8, de 17 de gener, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador establert en l'annex 6 de la Resolució publicada el 20 de desembre de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria del procés selectiu per a l'accés a diverses categories del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podeu consultar el BOIB esmentat a l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/8/1127975

20/12/2022

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu per a l’accés a diverses categories del personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podeu consultar la convocatòria en els documents adjunts o en la Seu electrònica.