torna

Detall de la notícia

Imatge 5510641

Correcció d'errades de la covocatòria de les proves selectives per a l'ingrés, per promoció interna vertica i creuada, inclosa la reserva de persones amb discapacitat, per cobrir places de prsonal funcionari de la CAIB

17/01/2023

Correcció d’errades de la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la CAIB

En el BOIB núm. 8, de 17 de gener, s’ ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 20 de desembre).


Podeu consultar el BOIB esmentat a l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/8/1127981

07/01/2022

Resolució de modificació de requisits promoció interna vertical CFS, escala de Prevenció de Risc Laborals

En data de 7 de gener de 2023 es publica en el BOIB núm. 3 la Resolució de la consellera de Presidència Funció Pública i Igualtat de modificació dels requisits per a participar a les proves selectives de promoció interna vertical al cos facultatiu superior, escala de prevenció de riscs laborals per a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, convocades per resolució de 19 de desembre de 2022 (BOIB núm. 165, de 20 de desembre de 2022).

Els cossos afectats són els següents:

-CFS Escala de prevenció de risc laborals, especialitat higiene industrial

-CFS Escala de prevenció de risc laborals, especialitat seguretat en el treball

-CFS Escala de prevenció de risc laborals

D'acord amb els punts 2 i 3 de l'esmentada resolució es dóna un nou termini de 20 DIES NATURALS (fins el 27 de gener) per a la presentació de sol·licituds. No obstant això, per aquest nou termini, les sol·licituds ja presentades són vàlides i no cal tornar-les a presentar.

Podeu consultar el BOIB a l'enllaç següent:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/3/1127611

 

20/12/2022

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podeu consultar la convocatòria en els documents adjunts o en la Seu electrònica.