torna

Detall de la notícia

Imatge 5509901

Convocatòria de subvencions 2023 per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques adreçada a persones fisiques comunitats de propietaris (Programa Operatiu FEDER 2021-2027)

Actuacions subvencionables: Es poden rebre ajudes per a les actuacions d'autoconsum individual o col·lectiu següents:

1)  Per a persones físiques que tenguin domicili a les Illes Balears són subvencionables:

 a) Les noves instal·lacions d’energia solar fotovoltaica per a autoconsum amb una potència de pic de fins a 5 kWp. Queden excloses les instal·lacions que disposen d’un dispositiu que impedeixi l’abocament instantani d’energia a la xarxa de distribució.

 b) Les noves instal·lacions d’energia solar fotovoltaica aïllades, en edificis o instal·lacions sense connexió a una xarxa elèctrica de distribució, amb una potència de pic de fins a 5 kWp.

c) Les noves instal·lacions microeòliques amb una potència de pic de fins a 5 kW. Els molins han d'integrar-se en el paisatge.

 d) Els sistemes d’acumulació d’ió liti en instal·lacions aïllades de capacitat d’acumulació fins a 30 kWh i, que tenguin una garantia mínima de funcionament certificada pel fabricant de cinc anys.

2)  Per a comunitats de propietaris de les Illes Balears:

 a) Les noves instal·lacions d’energia solar fotovoltaica per a autoconsum amb una potència de pic de fins a 100 kWp. Queden excloses les instal·lacions que disposen d’un dispositiu que impedeixi l’abocament instantani d’energia a la xarxa de distribució.

 b) Les noves instal·lacions microeòliques amb una potència de pic de fins a 10 kW. Els molins han d’integrar-se en el paisatge.

Totes les instal·lacions han de disposar d'un sistema de monitorització de l'energia elèctrica.

 

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts:


a) Les persones físiques que tenguin domicili a les Illes Balears que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.


b) Les comunitats de propietaris que duguin a terme les instal·lacions establertes en l'apartat 4 de la convocatòria en els habitatges o instal·lacions que s'ubiquin en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.


c) Les persones físiques que tenguin domicili a les Illes Balears que realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixen béns i/o serveis en el mercat en el llloc on dónna servei la instal·lació d'autoconsum i en aquest cas han d'estar donats d'alta en el Cens d'Empresari, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

 

Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 16 de gener de 2023 i finalitza el 28 de juliol de 2023.

Les sol·licituds s'hauran de presentar de forma telemàtica a través de l'enllaç que s'adjunta.

 

Termini per a la justificació de l'actuació: El termini per finalitzar les instal·lacions i justificar la seva realització serà de 3 mesos des de la concessió de la subvenció pels particulars i de 6 mesos per a les comunitats de propietaris. Aquesta data de justificació mai no podrà ser posterior al 31 d'octubre de 2023.

 

Quantia de les ajudes: 

Veure l'apartat nové de la convocatòria.

 

Aquestes ajudes estan cofinançades amb Fons FEDER