torna

Detall de la notícia

Imatge 5509897

Convocatòria de subvencions per establir nous punts de recàrrega per a vehicle elèctric, destinada a entitats públiques, dins el marc de l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears (2022-2024)

Programes subvenciones:

S’estableixen els programes subvencionables següents:

Programa 1:  inversions en nous punts de recàrrega pública per a vehicle elèctric, ubicats en la via pública o en aparcaments públics de lliure accés, així com per a la infraestructura elèctrica per a la connexió.

Programa 2:  instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques i bateries de liti per al subministrament dels nous punts de recàrrega. Com a màxim, se subvencionaran 25 kWp de potència de pic de la instal·lació fotovoltaica per cada punt de recàrrega.

Programa 3:  els contractes de manteniment que es realitzin amb una empresa habilitada que cobreixin els punts de recàrrega subvencionats d’acord amb el punt anterior.

En tots els casos qualsevol actuació subvencionable ha d’incloure actuacions del programa 1, és a dir, els contractes de manteniment, la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques i les bateries de liti són complementaris a la instal·lació de punts de recàrrega i no són subvencionables de forma independent.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d'aquests ajudes:

a) Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis que duguin a terma l'activitat en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) Els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Els ajuntaments han d’haver manifestat, per acord de l’òrgan competent, la decisió d’adherir-se al conveni de col·laboració amb la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius i el consell insular corresponent per al desenvolupament d’un projecte pilot per a la implantació de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears (MELIB).

c) Les universitats, els centres de recerca i els centres tecnològics amb seu en el territori en el territori de les Illes Balears.

Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el 27 de desembre de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2024. 

Quantia de les ajudes

Consultar la convocatòria

Aquestes ajudes estan finançades per l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears i de mesures d'impuls de turisme sostenible.