torna

Detall de la notícia

Imatge 5498644

Convocatòria oposicions cos d'inspectors

Novetat 23/02/2023:

- Es convoquen els aspirants a les proves selectives d'accés al cos d'inspectors d'educació, a l'acte de presentació i a la realització de la primera part de la prova.

 


- Publicació de les llistes, amb caràcter definitiu, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició.

Tràmit de reintegrament de les taxes del dret de participació

D'acord amb la base 4.4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de desembre de 2022, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos d’inspectors d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 162, de 13 de desembre) les taxes del dret de participació es retornaran als aspirants exclosos en la llista definitiva que, prèviament, ho sol·licitin en el termini de vint dies naturals comptadors des del dia següent de la publicació de la resolució de la llista esmentada.

Aquesta sol·licitud es farà a través del tràmit habilitat a l'efecte que estarà operatiu des de dia 8 a dia 27 de febrer, ambdós inclosos.

La documentació que s'ha d'adjuntar al tràmit en un sol document o arxiu és la següent:

    • Fotocòpia del DNI/NIE
    • Sol·licitud de participació al procés selectiu
    • Justificant de l'ingrés (Model 046 de l’agència tributària)
    • Declaració de veracitat de dades bancàries


ORDRE ACTUACIÓ ASPIRANTS
El resultat del sorteig públic realitzat segons l’establert a la base 6.3 de la convocatòria, ha determinat que han d’iniciar l’actuació els aspirants el primer llinatge dels quals comenci per la lletra T.

Documents