torna

Detall de la notícia

Camps d'aprenentatge de les Illes Balears. Curs 2022-2023

Imatge 3800864

Els camps d’aprenentatge són centres educatius que depenen de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Finalitat: desenvolupar aspectes del currículum escolar mitjançant l’observació, l’experimentació i el treball de camp en un medi singular i cultural de les Illes Balears, fent especial menció als continguts de l’educació ambiental.

Destinataris: Centres docents sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i que imparteixin educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, formació professional bàsica, educació de persones adultes, centres d’educació especial i centres docents privats, durant el curs 2022-2023.

Funcionament dels camps: Instrucció 39/2022, de 28 juliol de 2022, per la qual es regula el funcionament dels Camps d’Aprenentatge de les Illes Balears (CA) per al curs 2022-2023

Novetats del curs 2022-2023

 • La sol·licitud d’estada/visita s’ha de fer mitjançant el GestIB i s’ha de tramitar segons el procediment que hi apareix. Trobareu l’apartat dels camps d’aprenentatge seguint la ruta següent: centre --> camps d’aprenentatge.
 • S’entén per estada anar a un camp d’aprenentatge i pernoctar i s’entén com a visita anar a un camp d’aprenentatge a realitzar qualque activitat puntual durant l’horari escolar.
 • Els camps d’aprenentatge rebran alumnes de dilluns a divendres de dia 26 de setembre de 2022 al 23 de juny de 2023, a excepció dels dies de tasques internes específics de cada camp i que quedaran reflectits en el calendari del Gestib de cada camp d'aprentatge.
 • El calendari de sol·licituds dels centres educatius serà el següent:
  - De l’1 al 15 de setembre: primer termini de sol·licituds.
  - Dia 16 de setembre: Publicació de les llistes d’estada/visita assignades.
  - Del 20 al 22 de setembre: Període de confirmació de l’estada/visita assignada.
  - A partir del 23 de setembre fins al 22 de juny: calendari obert de sol·licituds amb els dies disponibles.
 • La informació de totes les sol·licituds quedarà reflectida al programa de gestió de centres docents de les Illes Balears (GestIB) seguint la ruta següent: centre --> camps d’aprenentatge --> calendari de visites.
  Abans de realitzar una sol·licitud convé consultar el calendari de disponibilitat de cada CA i observar si hi ha sol·licituds pendents d’acceptació d’altres centres per a la mateixa data o si es tracta d’un dia de tasques internes del CA. A la sol·licitud hi han de constar les dates i les activitats que se sol·liciten; en el cas que ja s’hagin adjudicat, se n’assignaran unes altres tan pròximes a les sol·licitades com sigui possible.
 • Les sol·licituds del primer termini s'assignaran en funció de la puntuació obtinguda durant el procés de baremació.
 • Les sol·licituds del CA Orient s'han de realitzar a través de l'apartat de sol·licituds del CA Binifaldó. Allà trobareu els itineraris específics del CA Orient i del CA Binifaldó.
 • En el cas del Camp d'Aprenentatge Es Palmer (Campos), aquest curs no hi haurà pernoctacions. 
 • Abans de sol·licitar una estada o visita cal dirigir-se a la pàgina del Camp d'Aprenentatge corresponent per comprovar les seves particularitats.  
 • Per a més informació, podeu consultar les Instruccions de sol·licitud CdA, les Condicions d'ús o bé adreçar-vos a la pàgina web del camp corresponent.


Altres cursos escolars dels camps d'aprenetatge de les Illes Balears

Servei d’Innovació Educativa. Telèfon: 971 177 781. Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es

1.      La informació de totes les sol·licituds quedarà reflectida al programa de gestió de centres docents de les Illes Balears (GestIB) seguint la ruta següent: centre à camps d’aprenentatge à calendari de visites. 

Abans de realitzar una sol·licitud convé consultar el calendari de disponibilitat de cada CA i observar si hi ha sol·licituds pendents d’acceptació d’altres centres per a la mateixa data o si es tracta d’un dia de tasques internes del CA. A la sol·licitud hi han de constar les dates i les activitats que se sol·liciten; en el cas que ja shagin adjudicat, se n’assignaran unes altres tan pròximes a les sol·licitades com sigui possible.