torna

Detall de la notícia

Imatge 5304871

BO LLOGUER JOVE REQUISITS

ANUNCI DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA

Es preveu que es pugui demanar a principis d'agost

REQUISITS

1. EDAT: Màxim 35 anys (al moment de la sol·licitud)

2. NACIONALITAT:

- espanyola

- membre UE o Suïssa

- estrangers no comunitaris, amb permís de residència i amb residència regular a les Illes Balears

3. TITULARITAT del contracte de lloguer de l’HABITATGE (no habitació) de residència permanent i regular (empadronats), de renda mensual inferior a 900€

* No es consideraran beneficiaris els TITULARS que ells o els seus convivents (empadronats) tenguin:

· 1r grau de parentiu [pares, fills + cònjuges d’aquests]

· 2r grau de parentiu [germans, predins/avis, nets + cònjuges d’aquests] tant de consanguinitat com d’afinitat amb l’arrendador.

· O siguin socis o partícips de l’arrendador.

4. INGRESSOS de la unitat de convivència no superiors a 3 vegades l’IPREM (24.318€)
(caselles 435 + 460 de l’IRPF corresponents a la base imposable general i la d’estalvi)

 

INCOMPATIBILITATS

El Bo Lloguer Jove no serà compatible amb cap altra ajuda per al lloguer que pugui concedir qualsevol altra administració o entitat pública.

Solament s’exceptuaran els casos en què els beneficiaris:

- Que tenguin consideració d’especialment vulnerables

- Perceptors de prestacions no contributives de la Seguretat Social

- Perceptors de l’ingrés Mínim Vital

En els casos que s’exceptua la incompatibilitat, la suma de les ajudes rebudes no podrà superar l’import de la renda mensual de lloguer.

MÈTODE DE PRESENTACIÓ EXCLUSIVAMENT TELEMÀTIC

Per a presentar la sol·licitud, s’haurà de disposar de:

- DNI electrònic o certificat digital o clau PIN


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

- Document Nacional d’Identitat dels titulars del contracte (NIF, NIE o Passaport).

- Document acreditatiu de representació, si escau. (autortzació de representació amb còpia dels DNIs dels 2)

- Contracte de treball vigent (treballadors per compte d’altres).

- Certificat històric de convivència de l'immoble, s'obté a l'Ajuntament del municipi corresponent i té la finalitat de comprovar qui conviu (empadronats) a l'immobe del que es sol·licita l'ajuda al lloguer.

- Alta d’activitat empresarial dels autònoms, (certificat censal actual d'alta en activitats econòmiques de lAEAT).

- Informe de vida laboral de la TGSS.ENLLAÇ

- Còpia completa del contracte de lloguer de l'HABITATGE (no habitacions) en vigor.

- Referència cadastral de l’immoble objecte del contracte de lloguer.ENLLAÇ

- Certificat d'Índex o Nota de localització acreditatiu i vigent. té la finalitat de comprovar si el sol·licitant és titular en propietat o sudefruit d'altres immobles al territori nacional i s'obté a qualsevol oficina de Registre de la PropietatENLLAÇ

- Justificants bancaris vàlids (transferencia) del pagament de les rendes mensuals des de gener de 2022 o posteriors fins al moment de la sol·licitud (els pagaments en efectiu no son vàlids).

- Autorització per a la consulta telemàtica de dades personals o econòmiques. ENLLAÇ   emplenar i signar per cada major de 18 anys convivent (empadronat) a l'habitatge.

- Declaració responsable. ENLLAÇ emplenar i signar pel sol·licitant.

 

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda començarà a les 10.00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el BOIB i finalitzarà a les 23.59 hores del 15 de setembre de 2022.

 

DUBTES

Per a qualsevol dubte de tramitació de la sol.licitud, dirigir-se a: bolloguerjove@dghab.caib.esEnllaços