torna

Detall de la notícia

Imatge 5260200

Publicació de la convocatòria i les bases en relació amb les practiques formatives no laborals dels alumnes del proc. extraordinari de policia

En data 7 de juny de 2022 s'ha publicat en el BOIB la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 6 de juny per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que han de regir el procés per dur a terme, supervisar i avaluar les practiques formatives no laborals dels alumnes del curs bàsic de capacitació, aspirants a la borsa extraordinària de policia, en els ajuntaments de les Illes Balears.

 

 Així, els ajuntaments que disposin dels recursos humans i materials establerts en l’esmentada convocatòria, suficients per poder col·laborar amb l'EBAP en la formació, la supervisió i l'avaluació de les pràctiques dels alumnes que realitzen actualment el curs bàsic de capacitació per a l'accés a la borsa extraordinària i que estiguin interessats en acollir-los en el seu municipi per a la realització del període estival de pràctiques formatives no laborals i no retribuïdes han de presentar una sol·licitud, en el termes establerts en la base 12º de la convocatòria.

 El termini per presentar les sol·licituds és el següent:

 

 a) Des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí oficial de les Illes Balears fins al dia 15 de juny de 2022 inclòs.

Les sol·licituds s'han de presentar de forma electrònica a través del Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR) dirigit a l'Escola Balear d'Administració Pública (DIR3: A04035968), d'acord amb el model que figura en l'annex 2 i que es posarà a disposició dels ajuntaments en la seu electrònica de l'EBAP. En la sol·licitud s'ha d'indicar el nombre màxim de places que poden oferir en aquest període a l'efecte de què els alumnes del curs bàsic de capacitació per a l'accés a la borsa extraordinària de policia puguin fer les esmentades pràctiques formatives no laborals i no retribuïdes.