torna

Detall de la notícia

Imatge 5231838

Declaració responsable per a instal·lació de transport o distribució d'energia elèctrica

Model de declaració responsable per a una instal·lació de transport o distribució d’energia elèctrica

 

 

El Decret llei 4/2022 de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna, estableix, al seu article 48 bis sobre Tramitació d'instal·lacions de transport i distribució d'energia elèctrica en baixa, mitjana i alta tensió:

 

4a. El projecte o la documentació tècnica que s'adjunti a la comunicació prèvia ha de constar d'una declaració responsable per part d'un tècnic competent en la qual es declari que s'han consultat els serveis municipals existents, de manera que el traçat proposat evita qualsevol interferència amb aquests, i que el pla d'obres ha estat coordinat amb els serveis tècnics municipals. L'òrgan competent en matèria d'energia ha de publicar un model tipus de declaració responsable.

 

Per tal de fer efectiva l’obligació que estableix la norma, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic ha preparat un model de declaració que podeu descarregar-vos  a continuació (el teniu en versió catalana o castellana canviant l'opció d'idioma).

 

 

Cal tenir present que L’ÒRGAN COMPETENT PER A L’OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES ÉS L’AJUNTAMENT, de manera que qualsevol consulta respecte al tràmit d’una instal·lació de transport o distribució d’energia elèctrica s’haurà d’adreçar a l’ajuntament que correspongui segons la localització del projecte.