torna

Detall de la notícia

Imatge 5230817

Tràmit de reclamacions a la formació aportada de la convocatòria d'interins 2022-2023

Una vegada s’hagi publicat la Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals de la puntuació dels aspirants que han participat en el procediment per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears per al curs 2022-2023, s'obrirà el termini establert a la resolució esmentada perquè les persones interessades puguin formular telemàticament les reclamacions que considerin pertinents.

Per tal de presentar les reclamacions relatives als mèrits corresponents a les activitats de formació permanent del professorat s’han de seguir les indicacions següents:

1. Abans de formular cap reclamació, s’ha de revisar el resum de la normativa que regula la formació permanent del professorat que es pot consultar aquí.

2. Només es poden fer reclamacions relatives a les activitats formatives de les quals s’ha presentat documentació durant la convocatòria pública per formar una borsa d'aspirants a funcionaris interins docents pel curs 2022-2023.

3. Les reclamacions relatives als mèrits corresponents a les activitats de formació permanent del professorat s'ha de fer a través del tràmit telemàtic creat a tal efecte. Es pot accedir al tràmit telemàtic clicant aquí.

4. En l’apartat de SOL·LICIT del tràmit telemàtic s’han d’enumerar els títols de cada una de les activitats formatives de les quals vull que es faci revisió de la puntuació atorgada, així com les raons per les quals es considera que s’ha de revisar la baremació de l’activitat.