vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 5205829

El Consell de Govern autoritza incrementar en 427.000 euros el crèdit dels ajuts per a les ADS ramaderes per al 2022

El Consell de Govern, a proposta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera (FOGAIBA), ens adscrit a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha aprovat iniciar l’expedient de despesa per incrementar en 427.500 € el crèdit destinat a la convocatòria d’ajuts per a les agrupacions de defensa sanitària (ADS) ramaderes per al desenvolupament del programa d’activitats corresponents a l’any 2022.

Aquesta convocatòria d’ajuts es va publicar el 8 de febrer de 2022 amb un finançament de 427.000 €. Inicialment es destinaven 157.500 € a les vaccinacions obligatòries contra el serotip 4 del virus de la llengua blava, mentre que la resta de doblers, 270.000 €, es destinaven a la resta de programes sanitaris.

Actualment, aquesta línia d’ajuts està en procés de tramitació i, atès que la demanda d’ajuts s’ha incrementat respecte del que es preveia inicialment, es dobla la quantia i s’eleva fins a 855.000 €. La distribució final serà de 315.000 € a les actuacions que fan referència a la vaccinació obligatòria de la llengua blava i 540.000 € a la resta de programes sanitaris de caràcter ramader.    

Aquest ajut es pot finançar, fins a un màxim del 50 % del programa sanitari, amb càrrec als crèdits que hi pugui destinar el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.